Aktualności

2020-02-06

Nowe statystyki APA na stronie Ministerstwa Finansów

Na stronach MF opublikowano statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA).

W 2019 r. do Szefa KAS wpłynęła rekordowa liczba wniosków. Spośród 376 wniosków o APA złożonych w okresie 2006-2019 aż 192 wpłynęło do Szefa KAS w 2019 r.

Wzrost zainteresowania procedurą uprzednich porozumień cenowych wynika z przywilejów jakie daje decyzja APA w kontekście limitów w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi i wartości niematerialne ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT). Limity te obowiązują od 2018 r. Uzyskanie decyzji APA dotyczącej wskazanych kosztów pozwala na ich odliczenie, bez stosowania zawartego w przepisie limitu.

Przepisy przejściowe nowej ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadziły możliwość wyłączenia limitów odliczenia kosztów podatkowych po uzyskaniu decyzji APA dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku pod warunkiem jego złożenia do 31 grudnia 2019 r. W konsekwencji, wielu podatników, którzy ponosili wysokie koszty objęte limitem w latach 2018-2019 skorzystało z preferencyjnych przepisów przejściowych i zdecydowało się na złożenie wniosku o APA do końca 2019 r.

Liczba wszystkich postępowań APA w toku wynosi obecnie 308, co oznacza, że czas oczekiwania na decyzję APA jest trudny do przewidzenia. 

Autor: Paulina Karniej-Kmita

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/procedury-map-i-apa-statystyki/uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/statystyki/