Aktualności

2023-08-01

Ceny transferowe i kwota B

OECD przekazało do konsultacji wytyczne nt. Kwoty B w ramach Pillar One

Paulina Karniej-Kmita

17 lipca 2023 r. OECD przekazało do konsultacji publicznych dokument zatytułowany „Pillar One – Amount B”. Wytyczne w zakresie mechanizmu Kwoty B są częścią trwających prac grona OECD/G20 Inclusive Framework nad wdrożeniem dwu-filarowego rozwiązania jako odpowiedzi na wyzwania podatkowe wynikające z cyfryzującej się gospodarki na świecie (projekt BEPS 2.0).

Mechanizm Kwoty B przewiduje uproszczone podejście do stosowania zasady ceny rynkowej (arm’s length) do podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej wykonywanej w ramach grup kapitałowych. Prowadzenie takiej działalności na poszczególnych rynkach operacyjnych przez lokalne podmioty będące częścią wielonarodowych przedsiębiorstw jest częstą praktyką. Zgodnie z informacją na stronie OECD[1], w niektórych jurysdykcjach spory dotyczące cen transferowych związane z działalnością dystrybucyjną mogą stanowić od 30% do 70% wszystkich sporów dotyczących cen transferowych. Biorąc pod uwagę istotność tego typu transakcji wewnątrzgrupowych, mechanizm Kwoty B może stanowić rozwiązanie pomagające zapewnić prawidłową alokację dochodu do podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej. 

Opublikowany przez OECD dokument przedstawia w zarysie elementy projektu Kwoty B i został przekazany do konsultacji publicznych w celu uzyskania opinii zainteresowanych stron na temat technicznych aspektów proponowanego mechanizmu. 

Zgodnie z dokumentem, transakcje spełniające określone w wytycznych kryteria będą co do zasady wyceniane na podstawie macierzy wyceny (pricing matrix), z wyjątkiem sytuacji, gdy do wyceny danej transakcji wewnątrzgrupowej możliwe jest zastosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN). Macierz wyceny zawiera dane liczbowe na temat rynkowego poziomu rentowności wyrażonej jako zwrot ze sprzedaży (returns on sales). Właściwa dla danej transakcji wewnątrzgrupowej rentowność z macierzy będzie zależała od danych specyficznych dla konkretnego dystrybutora, przykładowo takich jak poziom aktywów operacyjnych, kosztów operacyjnych czy branży, w której działa dystrybutor. Ponadto, wytyczne w zakresie Kwoty B przewidują mechanizmy korekt rentowności, aby uwzględnić przykładowo różnice geograficzne, czy luki w dostępności danych.

Dokument opublikowany do konsultacji ma charakter wersji wstępnej i zawiera elementy do uzupełnienia po otrzymaniu komentarzy od zainteresowanych stron. Konsultacje społeczne będą trwać do 1 września 2023 r. Wydanie wytycznych na temat Kwoty B w ostatecznym kształcie jest planowane na koniec 2023 roku.

 

Źródło: https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-amount-b-under-pillar-one-relating-to-the-simplification-of-transfer-pricing-rules.htm

 

 

[1]https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-one-amount-b-in-a-nutshell.pdf