O Nas

Misja i cele

Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (CASP)
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 zostało utworzone Decyzją Dziekana KES z dnia 30.10.2015 r. oraz Decyzją Rektora SGH Nr 14 z dnia 18.03.2016 r.
 
1. Misja Centrum
 
Centrum jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą zlokalizowaną organizacyjnie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, która koordynuje analizy i studia dotyczące szeroko rozumianej problematyki podatków i ceł na poziomie Polski, Unii Europejskiej i globalnym.  Misją Centrum jest:
 
1. Poszerzanie i upowszechnianie naukowej i praktycznej wiedzy dotyczącej podatków i ceł w wymiarze ekonomicznym, finansowym, prawnym oraz etycznym;
2. Dostarczanie wysoko wyspecjalizowanej i interdyscyplinarnej wiedzy na najwyższym, profesjonalnym poziomie oraz promowanie multidyscyplinarnych metod badawczych w analizach i studiach dotyczących podatków;
3. Oferowanie - jako jednostka niezależna i apolityczna - wsparcia eksperckiego i analitycznego dla jednostek administracji rządowej i samorządowej, ustawowych samorządów gospodarczych, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i mediów, jak również podmiotów gospodarczych ściśle powiązanych ze Skarbem Państwa;
4. Tworzenie platformy współpracy pomiędzy światem nauki, administracją publiczną, biznesem i społeczeństwem obywatelskim, która ma służyć wzmocnieniu relacji w transparentnej i twórczej współpracy tych środowisk w zakresie szeroko rozumianych podatków i ceł. 
 
2. Zakres działania
 
1. Organizowanie cyklicznych seminariów dla studentów i doktorantów dotyczących podatków i ceł w otoczeniu narodowym, unijnym i międzynarodowym. W programie seminariów nacisk będzie położony na umiejętności praktyczne przyszłych absolwentów SGH. Centrum będzie również wspomagało kształcenie specjalistycznych kadr przez  merytoryczne patronowanie studiom podyplomowym oraz prowadzeniu szkoleń.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych, finansowych, prawnych i etycznych aspektów dotyczących podatków i ceł; inspirowanie dyskusji nad tymi zagadnieniami, organizowanie konferencji naukowych (krajowych i zagranicznych), debat i warsztatów środowiskowych. Działania te mają stanowić platformę intelektualną do publicznych dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi podatków i ceł oraz planowanymi zmianami wzorców normatywnych polskich i unijnych.
3. Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz przygotowywanie analiz i ekspertyz naukowych w zakresie podatków i ceł, które będą miały charakter badań ekonomicznych, finansowych, prawnych, z zakresu etyki i nauk o polityce publicznej.
4. Pozyskiwanie krajowych i europejskich grantów publicznych. Centrum będzie prowadziło badania zlecone lub sponsorowane przez instytucje publiczne, podmioty gospodarcze podległe Skarbowi Państwa, instytucje Unii Europejskiej oraz organizacje międzynarodowe.
5. Przygotowywanie indywidualnych ekspertyz dla instytucji publicznych oraz  podmiotów gospodarczych podległych Skarbowi Państwa, które zawsze powinny posiadać walor działania publicznego.
6. Propagowanie wiedzy o podatkach, czemu służyć ma w szczególności platforma internetowa zawierająca opracowania autorów współpracujących z Centrum. Centrum będzie zmierzało do realizacji programu wydawniczego ukierunkowanego na dwa rodzaje publikacji: wydawnictwa zwarte (książki indywidualne i zbiorowe) oraz  uruchomienie periodyku naukowego.
7. Poszerzanie działalności o nowe inicjatywy wykraczające poza Polskę, w szczególności nawiązanie stałej współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi (m.in. Komisją Europejską i instytucjami UE, OECD).
8. Zapleczem intelektualnym Centrum będą w głównej mierze pracownicy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego i innych jednostek organizacyjnych SGH; wsparciem dla Centrum będą mogli być również wiodący eksperci związani z innymi ośrodkami akademickimi i badawczo-naukowymi.
9. Stworzenie sieci współpracy badawczej i analitycznej zogniskowanej na przedstawionych problemach i wyzwaniach dotyczących podatków w wymiarze inter- i multidyscyplinarnym.


Kierownikiem Centrum Analiz i Studiów Podatkowych jest prof. SGH dr hab. Dominik J. Gajewski.