Projekty badawczo-naukowe

Projekt 4

Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców

Tax Policy Trends in Central and Eastern European Countries and their Influence on Enterprises' Tax Obligations

Kierownik projektu
dr hab. prof. SGH Dominik Jan Gajewski
pracownicy Zakładu Prawa Podatkowego KES SGH (dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski, dr Adam Olczyk) i pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego KNOP SGH (dr hab. prof. SGH Aleksander Werner, dr Piotr Karwat, dr Jarosław Wierzbicki)
Finansowanie
Międzykolegialny grant badawczy finansowany przez Rektora SGH

Celem projektu badawczego jest ocena instrumentów polityki podatkowej państw Europy Środkowo-Wschodniej przez pryzmat ich efektywności – a więc relacji realizowanych przez nie efektów do kosztów, jakie wiążą się z ich zastosowaniem. Istotnym novum projektu jest badanie kosztów stosowania instrumentów polityki podatkowej, które obciążają przedsiębiorców. Analizie będą poddane dwie kategorie:

(1) koszty zwiększonych obowiązków administracyjnych, oraz

(2) koszty związane ze wzrostem ryzyka prawnego w obrocie gospodarczym.

Badanie prowadzone w warstwie porównawczej obejmie analizę danych gromadzonych przez Bank Światowy i OECD w celu oceny globalnej efektywności polityk podatkowych wybranych państw regionu. Obejmie ona porównanie efektów tych polityk, rozumianych jako zmiany relacji najważniejszych podatków obciążających przedsiębiorców (CIT, VAT, akcyza) do PKB, jak również koszty obowiązków administracyjnych realizowanych przez przedsiębiorców w związku z tymi podatkami.

Opracowanie pt. "Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców", będące wynikiem przeprowadzonych badań zostało opublikowane. 

Link do Raportu dostępny jest na banerze.