Projekty badawczo-naukowe

Projekt 3

Aktualne trendy w optymalizacji i uszczelnieniu systemów podatkowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Current Trends in Optimisation and Sealing up Tax Systems in Central and Eastern European Countries

Kierownik projektu
dr hab. Prof. SGH Dominik Jan Gajewski
pracownicy Instytutu Prawa KES SGH (dr hab. Prof. SGH Dominik J. Gajewski, dr Tomasz Grzybowski) i pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego KNOP SGH (dr hab. Prof. SGH Aleksander Werner, dr Piotr Karwat, dr Jarosław Wierzbicki).
Finansowanie
międzykolegialny grant badawczy finansowany przez Rektora SGH

Celem projektu badawczego jest analiza zjawisk: optymalizacji podatkowej i procesu uszczelnienie systemu podatkowego jako jednych z najważniejszych problemów z którymi borykają się państwa w Europy Środkowo-Wschodniej. Badania odnoszą się zarówno do zjawiska uchylania się od opodatkowania na gruncie podatku od towarów i usług, jak również - unikania opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.  Badania podjęły rozwiązania prawne i mechanizmy, które zostały zastosowane by uszczelnić zarówno lukę w VAT, jak i w CIT. Autorzy dokonali analizy porównawczej w zakresie polskich rozwiązań na tle państw regionu: Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Tak komparatystyczne podejście pozwoliło na kompleksową ocenę wprowadzanych rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 
 
[Tax optimisation and sealing up the tax system are currently two of the most significant problems that Central and Eastern European countries are dealing with. The issues under discussion are concerned with both the phenomenon of value-added tax evasion and corporate income tax avoidance. This deliberation presents legal solutions and mechanisms that have been adopted in order to seal up both the VAT and CIT tax gaps. The authors show Polish solutions against other countries in the region: Czechia, Slovakia, Hungary, Romania, and Bulgaria. Such a comparative approach allows to comprehensively evaluate the solutions introduced in Central and Eastern European countries.]