II Konferencja CASP SGH 2019

Konferencja naukowa pt. "Uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce" (SGH, 23 październik 2019 r.)

23 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja panelowa CASP pt. "USZCZELNIANIE SYSTEMU PODATKOWEGO W POLSCE".

Patronat honorowy nad konferencją objęła Komisja Europejska. 


Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, natomiast wprowadzenie do konferencji poprowadził Ambasador dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

W ramach konferencji odbyły się dwa panele tematyczne: uszczelnienie luki CIT oraz uszczelnienie luki VAT.

Przed rozpoczęciem części merytorycznej zostały zaprezentowane główne tezy Raportu CASP pt. "Struktury wpływów budżetowych z podatku CIT w Polsce w latach 2014-2018 w kontekście uszczelniania systemu podatkowego" opracowanego w ramach Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH. Raport dostępny jest na stronach CASP w zakładce Raport CASP SGH 2019

W panelu dotyczącym podatku CIT moderowanym przez dr hab. prof. SGH Dominika J. Gajewskiego, udział wzięli następujący goście: Jan Rudowski - Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, Maciej Żukowski - Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk - Uniwersytet Warszawski, Paweł Trojanek - Przewodniczący Zarządu Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego O/Mazowiecki, prof. dr hab. Leonard Etel - UwB, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, dr hab. Adam Zalasiński – Komisja Europejska.

Natomiast, panel dotyczący VAT moderowany był przez prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH). Udział w nim wzięli zaproszeni goście: Wojciech Śliż - Dyrektor Departamentu VAT w MF, dr hab. prof. UW Sebastian Skuza – WZ UW, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – UŚ, Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, dr hab. prof. SGH Andrzej Rzońca - SGH, dr hab. prof. SGH Aleksander Werner.

Wśród poruszanych kwestii podkreślano, że uszczelnienie systemu podatkowego jest niezwykle istotnym zagadnieniem zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Analizowana problematyka jest zjawiskiem złożonym i wielopłaszczyznowym. Jest ona przedmiotem zainteresowania nie tylko organów podatkowych, ale i naukowców, praktyków, jak również przedstawicieli sądownictwa administracyjnego. Dotychczasowe postępy w zakresie uszczelnienia luk podatkowych można oceniać różnie - inaczej z perspektywy podatku VAT, a inaczej z perspektywy podatku CIT. Niewątpliwie problematyka uszczelnienia systemu podatkowego jest wciąż ważna i aktualna. Istnieje wiele obszarów, które są wciąż wyzwaniem zarówno dla krajowej administracji podatkowej, ale i dla Komisji Europejskiej. 

Konferencja naukowa cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz żywą dyskusją zarówno w trakcie paneli, jak i w kuluarach. 

 

PATRONAT HONOROWY

 

European commission

PATRONATY INSTYTUCJONALNE

MNiSW

PATRONATY MEDIALNE

Rzeczpospolitatok-fmMonitor podatkowytax pressKazusMonitor prawa celnego i podatkowegoPrzegląd podatkowyPrawo plWolters kluweranalizy i studia CASP

I Konferencja CASP SGH 2017

Konferencja naukowa „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa” (SGH, 16 marca 2017)

 

Tematem przewodnim konferencji naukowej zorganizowanej przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH stało się zjawisko międzynarodowego unikania oraz uchylania się od opodatkowania, które coraz bardziej wpływają na państwa UE, w tym Polskę.. Objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy konferencja naukowa pt. „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa”, zorganizowana 16 marca 2017 roku przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (CASP) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zgromadziła grono ekspertów problematyki podatkowej, zarówno ze środowiska akademickiego, jak i sądownictwa administracyjnego, administracji podatkowej, jak i innych instytucji pozarządowych. 

 

Uroczyste otwarcie konferencji naukowej przypadło prof. SGH dr hab. Piotrowi Wachowiakowi, prorektorowi SGH ds. nauki i rozwoju, natomiast Gości powitał prof. dr hab. Wojciech Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Paweł Mucha odczytał list Prezydenta RP, w którym zwraca on uwagę, że unikanie opodatkowania na skalę międzynarodową jest zjawiskiem charakterystycznym dla naszych czasów, wykorzystującym na tyle skomplikowane instrumenty, że jego zwalczanie jest nie lada wyzwaniem. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom, które ten proceder wywołuje wymaga zaangażowania ze strony każdego z państw członkowskich. Zwracając uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa państwa oraz jego rozwój, należy doprowadzić do odpowiednich regulacji prawnych, tak na poziomie krajowym jak i międzynarodowym – zaznaczył w liście Prezydent. 

Międzynarodowy charakter zjawiska unikania i uchylania się od opodatkowania oraz wynikające z niego zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa podkreślił jeden z panelistów. Ponadto, problem wynika z niespójności  umów o unikaniu opodatkowania oraz skali samego zjawiska. Wspomniano również o kwestii wyłudzenia VAT-u oraz wpływanie tego procederu na bezpieczeństwo. Trudność w tej materii leży u podstaw organizacyjnych. Należy zatem, wzmocnić administrację oraz wprowadzić narzędzia analityczne, również przy współpracy z takimi instytucjami jakim jest CASP. Zjawisko unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa wpływa na nieefektywność wykorzystywania środków publicznych oraz ogranicza wzrost gospodarczy na świecie. 

Wykład inauguracyjny przeprowadził prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski - kierownik CASP SGH. Podkreślił, że zjawisko międzynarodowego unikania opodatkowania dotyczy państw wysokorozwiniętych oraz członkowskich UE, a jego skala i stopień złożoności jest zróżnicowany dla poszczególnych państw. Luka w podatku CIT szacowana jest na poziomie 10 mld euro rocznie, co stanowi ogromny potencjał nie tylko dla samych holdingów międzynarodowych, ale też dla państw członkowskich. W celu zapobiegnięcia pogłębienia się luki w CIT, konieczne jest wprowadzenie zintegrowanego systemu przeciwdziałania unikania opodatkowania. 

Odbyły się panele:

 1. „Rola państwa w kształtowaniu rozwiązań legislacyjnych skutecznych w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania” moderowany przez prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (Narodowa Rada Rozwoju, UW), w którym udział wzięli prof. dr hab. Jan Głuchowski (WSB), sędzia NSA Jan Rudowski (Wiceprezes NSA, Prezes Izby Finansowej NSA), prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski (CASP SGH), Leszek Grzybowski (Z-ca Dyr. Departamentu Poboru Podatków MF)
 2. „Luka w VAT – zagrożeniem dla bezpieczeństwa budżetowego i narodowego” moderowany przez prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz (SGH), w którym udział wzięli: prof. dr hab. Witold Modzelewski (Narodowa Rada Rozwoju, UW), prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (Rada Polityki Pieniężnej, UW), dr hab. Wiesław Jasiński (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), Paweł Trojanek (Przewodniczący Zarządu - Mazowiecki Oddział KIDP), sędzia NSA Roman Wiatrowski (NSA);
 3. „Czy prawo unijne może mieć wpływ na skuteczną walkę z unikaniem opodatkowania?” moderowany przez prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH), w którym udział wzięli: prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński (UAM), prof. UMK dr hab. Wojciech Morawki (UMK), dr Przemysław Krawczyk (Dyr. Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych MF), dr hab. Krzysztof Sulecki-Lasiński (UMK), dr Piotr Karwat (UW)
 4. „Rola instytucji państwowych i sądownictwa administracyjnego w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania moderowany przez prof. nadzw. dr hab. Dominik J. Gajewski (SGH), w którym udział wzięli: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, UŚ), sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski (NSA), sław Jarosz (Dyr. Departamentu Budżetu i Finansów NIK), prof. UŁ dr hab. Mariusz Golecki (Dyr. Departamentu Międzynarodowego i Europejskiego Prawa - Prokuratoria Generalna), prof. SGH dr hab. Aleksander Werner (SGH), dr hab. Sebastian Skuza (UW, BGK)

Tym samym zostały otwarte dyskusje panelowe z uczestnictwem ekspertów, które rozpoczęły się od polemiki na temat Roli państwa w kształtowaniu rozwiązań legislacyjnych skutecznych w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Zwrócono w nim uwagę, że unikanie opodatkowania jest zjawiskiem sprzecznym z intencją ustawodawcy, choć zgodne z literą prawa. Ponieważ przepisy podatkowe są wysoce zawiłe w swojej strukturze, rząd jako rzecznik interesu publicznego powinien składać się z osób o wysokich kompetencjach w tej materii, ponadto należy dokonać zmian legislacyjnych w taki sposób by wprowadzić wysoką szczegółowość oraz precyzję. O wadze spójności tworzonych regulacji na gruncie wewnętrznym i zewnętrznym, a także tworzenie korzystnej strategii podatkowej dokonywanej w granicach prawa mówił również przedstawiciel administracji skarbowej. Dodatkowo nadmienił o konieczności wyznaczenia granicy między legalnym a nielegalnym unikaniem opodatkowania oraz tworzeniu nowych gałęzi prawa. Moderator z kolei dodał, iż tworzenie korzystnej strategii podatkowej jest nieodłącznym prawem gospodarczym, ale zawsze powinno odbywać się to w granicach prawa. 

Dyskusja na temat Luki w VAT – zagrożenia dla bezpieczeństwa budżetowego i narodowego, wykazała, iż ten problem jest znacznie szerszy i nie należy go sprowadzać wyłącznie do zagadnienia karuzeli podatkowych. Komplikacje wynikające z poboru podatku VAT nie zostaną wyeliminowane za pomocą kontroli, gdyż mają one charakter profilaktyczny. Według moderatora drugiego panelu sankcje nie stanowią groźby dla zorganizowanych przestępców, toteż koniecznym staje się zastosowanie zharmonizowanych działań przeciwdziałających unikaniu opodatkowania. VAT jest podatkiem kryminogennym i powinien zostać sprowadzony do poziomu produkcji. Aby ograniczyć pole do nadużyć dla potencjalnych przestępców, między innymi konsumenci powinni zachowywać paragony a MF powinno wprowadzić system przesyłania faktur online. Podkreślono również pogląd, że sądy administracyjne nie są sądami budżetowymi, a ich rola polega na weryfikacji zgodności z prawem, a także stosowana przez nie wykładnia prawa może stanowić narzędzie w walce z wyłudzeniami VAT.

 

Odpowiedź na pytanie: Czy prawo unijne może mieć wpływ na skuteczną walkę z unikaniem opodatkowania?, można było uzyskać na kolejnym panelu, w którym debatowano na temat skuteczności regulacji unijnych w przeciwdziałaniu unikania opodatkowania. Uczestnicy panelu podkreślali potrzebę przemyślanej harmonizacji podatków i regulacji o unikaniu opodatkowania. Analizując  koszty, należy zwrócić uwagę na, nie tyle koszty jawne, a ukryte czyli te ogólnogospodarcze. Wdrażanie harmonizacji może nie być efektywne z powodu różnic administracyjnych oraz szkodliwej konkurencji podatkowej w różnych państwach. Niekorzystnym byłby implementacja rozwiązania niepasującego do systemu w celu zwalczania zjawiska unikania opodatkowania, a harmonizacja sama w sobie stanowi problem. Każdy podatnik jest skazany na wzrost kosztów, bez względu na reformy.

Podczas czwartego panelu Rola instytucji państwowych i sądownictwa administracyjnego w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania dyskutowano w szczególności o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Paneliści zwrócili uwagę, że w dużej mierze skuteczność przeciwdziałania unikania opodatkowania uzależniona jest od nowych instrumentów jakim między innymi jest Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Podczas panelu głośno wybrzmiały słowa o zmianie mentalności społeczeństwa, która na ten moment daje przyzwolenie na niepłacenie podatków. Nowych rozwiązań w przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania należy poszukiwać czerpiąc z doświadczeń innych państw.  Podczas dyskusji zaakcentowano, że w zjawisku międzynarodowego unikania opodatkowania państwo jest stroną mającą przewagę, ponieważ nie działa samodzielnie, a w ramach struktur unijnych lub międzynarodowych. Tworzy się zatem nowe instytucje, które mają pomóc w walce z tym procederem.

Na bazie wniosków i konkluzji wynikających z przeprowadzonych dyskusji zostały sporządzone rekomendacje dotyczące przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, które organizatorzy konferencji przedstawili najważniejszym instytucjom państwowym odpowiedzialnym za walkę z tym procederem.

Ponadto konferencji towarzyszyła wydana publikacja monograficzna pt. „Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia.” pod redakcją prof. SGH dr hab. Dominika Gajewskiego (Wydawnictwo C.H. BECK 2017). Na łamach tej monografii wybitni znawcy problematyki podatkowej podjęli problematykę związaną z międzynarodowym unikaniem opodatkowania w różnym ujęciu.   

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY I INSTYTUCJONALNY

 

 

 

 

 

 

 

I TAX WEBINAR CASP SGH (2021)

CASP SGH

 

 

The Centre for Analysis and Studies of Taxation (CASP) at the Warsaw School of Economics (SGH) and Woman of IFA Network (WIN), Poland in cooperation with the WIN, Germany, organized online webinarTRANSFER PRICING INSIGHTS INTO CURRENT TAX LANDSCAPE. POLISH AND GERMAN PERSPECTIVESon 24 March 2021.

The webinar was divided into two discussion panels as follows:

Panel I: Transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic

 • Mr. Manuel de los Santos Poveda - Transfer Pricing Advisor at the Centre for Tax Policy and Administration (CTPA), OECD
 • Ms. Eleonore Kaluza - The Direct Tax Department, Federal Ministry of Finance, Germany, 
 • Dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH - Director in the Transfer Pricing and Valuation Department, Ministry of Finance, Poland
 • Dr. Martin Lagarden, MBA - Head of Transfer Pricing at Henkel Group

 

Moderator: Dr Monika Laskowska, CASP Warsaw School of Economics 

Panel II: Tax certainty in uncertain times. Addressing transfer pricing challenges

 

 • Mr. Steffen Scholze - The National and International Audit Division at the Federal Ministry of Finance, Germany,
 • Mr. Konrad Szpadzik - Deputy Director in the Department for Large Business (APA/MAP), Ministry of Finance, Poland
 • Ms. Helena Radzięciak, Head of MAP TP Unit in the Department for Large Business, Ministry of Finance, Poland
 • Ms. Patrycja Brzostowska, Lead International Tax and Transfer Pricing Team at Zalando SE, Germany,
 • Ms. Izabela Golińska, Head of Tax, Accounting and Reporting at Merck Group, Poland

 

Moderator: Dr Joanna Koronkiewicz, Lead of WIN Poland

Opening and closing remarks:

Birgit Faβbender, WIN Germany,

Dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH, CASP SGH, 

Dr Monika Laskowska, CASP SGH,

Dr Joanna Koronkiewicz, WIN Poland

 

 

The webinar was free and was conducted in English. 

Hosts:

Dr Monika Laskowska

Centre for Analysis and Studies of Taxation SGH (CASP SGH)

CASP SGH

 

Dr Joanna Koronkiewicz

Lead of WIN Poland, Board Member of IFA Poland

IFA WIN

TP WEBINAR 1TP WEBINAR 2

TP WEBINAR 3

 

II TAX WEBINAR CASP SGH (2022)

The Centre for Analysis and Studies of Taxation (CASP) at the Warsaw School of Economics (SGH) with patronage of IFA Poland held tax webinarPERMANENT ESTABLISHMENT - IS IT STILL A TOPIC IN CONSIDERATION OF TAX RISK”.

The webinar was on 27 September 2022 and was focused on the overview of the current situation concerning permanent establishment. 

 

 • remote working culture – are the tax departments to blame for restraining new normality?
 • attribution of profits to PE – is everything clear?
 • why PE is not controlled company for tax purposes?

 

We welcomed a variety of thought-provoking panelists:

 

 • Ms. Gabriela Capristano Cardoso, Analyst in the Transfer Pricing Unit (CTPA), OECD
 • Ms. Maja Kowalewska - The Deputy Director, Income Tax Department, Ministry of Finance, Poland
 • Ms. Patrycja Brzostowska - Director Tax at Gorillas Technologies Group
 • Mr. Stefaan De Baets - Senior Counsel in transfer pricing, International Tax Team, PwC, Belgium 
 • Mr. Bartłomiej Cedro - Regional Tax Counsel & South Eastern Europe at Nestlé
 • Mr. Krzysztof Łukosz - Associate Partner, Transfer Pricing & Operating Model Effectiveness, EY, the Netherlands

 

Moderator: dr Monika Laskowska, CASP Warsaw School of Economic 

      Country Reporter: Wojciech Niedźwiedzki, CASP Warsaw School of Economics 

 

 

Opening and closing remarks:

dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH, CASP Warsaw School of Economics 

dr Monika Laskowska, CASP Warsaw School of Economics 

 

THE WEBINAR WAS FREE AND WAS CONDUCTED IN ENGLISH

 

HOME OFFICE 

The panelists focused on the overview of the current situation concerning permanent establishment. One of the topics we picked was potential of creating PE by home-office

In January 2022, Polish court confirmed[1]that home-office may create PE. The main thesis from that decision can be summarized as follows:

 • home-office might create fixed place of business provided that:
  • home-office employees are hired on the basis of employment contract (with possibility to extend it to open-ended contracts) for the purpose of preserving continuous activity, it does not have intermittent nature
  • employees will be provided with necessary equipment such as computer/laptop which will be permanently connected with employer’s server 
  • enterprise has required the individuals to use that location without providing employees with space in the office 
  • home office is used on a continuous basis for carrying on business activities 

and thus it can be considered as being at the disposal of the enterprise.

 • home-office might be of permanent nature if:
  • employees are hired based on the employment contracts that per se reveal willingness for long-term cooperation,
  • it is expected that the employment contracts aim to become open-ended contracts,
  • the manner of organizing the place of business suggest its permanent nature, 
 • in-depth analyses of facts and circumstances are required to determine whether economic activity performed in home-office might be considered of auxiliary or preparatory nature:
  • in discussed case – the fragmented activity such as operational back-office, financial back-office and pure data analyses might be considered as of auxiliary or preparatory nature.

 

[1] Court decision from 31 January 2022, by WSA in Gliwice, sygn. akt I SA/Gl 1340/21.

 

ATTRIBUTION OF PROFITS TO PE 

We also discussed:

 • attribution of profits to PE – is everything clear or is it still a challenge? 
 • why PE is not controlled company for tax purposes? 

In the case there is double tax treaty (DTT), the assumptions is that PE profit attribution should follow the applicable article in the tax treaty. This raises the question of which version of the Commentary to the OECD MTC should be applied, and whether the OECD PE Report (introducing Authorised OECD approach) should be applied.

The triggering points for staring this discussion is Polish context where:

 • in 2022 ( 12-years after new wording of art.7 on attribution of profits to PE was introduced to OECD MC), Poland ratified its first DTT with the Netherlands that includes such new wording;
 • simultanously, since 2019, Poland has equalized in domestic law the status of relations between PE and its head-office with relations between associate companies, while:
  • 99 % of Polish DTT has old wording of art. 7,
  • there are no specific regulations on how to attribute functions, risks and assets including capital, no reservations on diversifying PE and controlled company with respect to: free capital, preferred method of allocating capital, preferred approach on interest deductibility, etc.  

 

In such conditions, to prefered way to deal with uncertainty is to avoid situations where the PE could be recognized.However, there are still plenty of business situations where such solution is impossible. 

We took a look on approach taken in the Netherlands and Belgium on attribution of profits to PE. The general view was given from OECD perspective and business. 

 

Learn more about our panelists.