PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-10.00 – rejestracja Gości

10.00 – 10.05 – Otwarcie Konferencji prof. Marek Rocki - Rektor SGH

10.05 -  10.15 – Wprowadzenie Ambasador dr Marek Prawda - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

10.15-10.25 – Prezentacja tez RAPORTU CASP  dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski – kierownik CASP SGH

10.25-10.50 – Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

10.50-12.20 
Panel I – Uszczelnienie luki CIT

Moderator: dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski

Goście:

Jan Rudowski – Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego
Minister Finansów*
Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk - UW
Paweł Trojanek - Przewodniczący Zarządu Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego O/Mazowiecki
prof. dr hab. Leonard Etel - UwB, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
dr hab. Adam Zalasiński – Komisja Europejska
12.20-13.20 Lunch
 
13.20-14.50
Panel II – USZCZELNIANIE LUKI VAT
 
Moderator: prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH)
 
Goście:
dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski - sędzia NSA, naczelnik Wydziału Europejskiego BO NSA
Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu MF*
dr hab. prof. UW Sebastian Skuza – WZ UW
prof. dr hab. Witold Modzelewski – WPiA UW
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – UŚ, Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
dr hab. prof. SGH Andrzej Rzońca - SGH
14.50-14.55  Podsumowanie i zamknięcie konferencji dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski


* – oczekiwane potwierdzenie

Raport CASP SGH 2019

Pobierz Raport

 

PATRONAT HONOROWY

European commission

PATRONATY INSTYTUCJONALNE

MNiSW

PATRONATY MEDIALNE

Rzeczpospolitatok-fmMonitor podatkowytax pressKazusMonitor prawa celnego i podatkowegoPrzegląd podatkowyPrawo plWolters kluweranalizy i studia CASP

Raport CASP SGH 2019

WZROST PODATKU NALEŻNEGO CIT W POLSCE W LATACH 2016-2018 ZOSTAŁ WYGENEROWANY PRZEZ OGRANICZONY KRĄG PODATNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEST BEZPOŚREDNIO ZALEŻNA OD POZIOMU KONSUMPCJI.  

 

Po pierwsze, wzrost przyrostu wykazywanego podatku należnego CIT w latach 2016-2018 widoczny jest zaledwie w kilku dziedzinach działalności. Nie zaobserwowano równomiernego wzrostu we wszystkich dziedzinach działalności. Przyrost ten dotyczy  kilku dziedzin działalności gospodarczej związanych z konsumpcją detaliczną oraz produkcją kontraktową. Może on wynikać, z poprawy koniunktury gospodarczej wywołanej programem 500+, a także produkcji kontraktowej półproduktów na zlecenie międzynarodowych korporacji związanej z korzystną koniunkturą na rynku globalnym. Po drugie, wzrost wykazywanego podatku należnego CIT dotyczy dużych podmiotów, które wydają się być głównymi beneficjentami wzrostu koniunkturalnego w Polsce. W czołówce największych płatników CIT znajdują się banki: PKO BP SA, Bank PKO SA, Santander Bank Polska SA. Grupą podmiotów o największym przyroście podatku należnego CIT w ostatnich trzech latach, poza bankami, są również podmioty leasingowe (mLeasing sp z o.o.; Mercedes-Benz Leasing sp z o.o., Volkswagen Leasing sp z o.o.). Wzrost koniunktury gospodarczej w Polsce był korzystny dla największych płatników CIT w Polsce, co zostało odzwierciedlone we wzroście wysokości wykazanego przez nich podatku należnego CIT. Podmioty dostarczające usługi finansowe, producenci półproduktów, podmioty z branży telekomunikacyjnej, producenci wyrobów akcyzowych oraz sieci handlowe przyczyniły się do wzrostu podatku CIT w 2018 r.  w 92%. 

W Raporcie dokonano analizy podatników CIT z listy MF w podziale właścicielskim i sektorowym. Według pierwszego kryterium właścicielskiego podmioty podzielono na podmioty krajowe i zagraniczne. Oparto się na zasadzie dominującego podmiotu czy podmiot dominujący jest podmiotem krajowym czy zagranicznym również w aspekcie całej grupy do której taki podmiot należał. Jeśli zatem podmiot miał dominującego właściciela podmiot krajowy, a ten z kolei miał dominującego właściciela zagranicznego to taki podmiot traktowano jako podmiot zagraniczny. Celem było określenie docelowego ostatecznego właściciela. W sytuacjach gdzie właścicielem był podmiot zagraniczny i krajowy a  podział udziałów był równy (przykładowo firma "BASELL ORLEN POLYOLEFINS" Sp. z o.o.) takiemu podmiotowi przypisywano własność podmiotowi krajowemu. W praktyce na przestrzeni analizowanych lat dokonywała się również zmiana formy własności z krajowej na zagraniczną i odwrotnie. Przykładowo firma Inpost (a dokładniej Grupa Kapitałowa Integer.pl) jeszcze do roku 2016 była firmą z kapitałem Polskim a w roku 2017 nastąpił jej wykup przez zagraniczny podmiot. To powoduje że następowały zmiany zakresu własności poszczególnych podmiotów . 
Drugim kryterium, któremu zostały poddane podmioty to kryterium branżowe. Wszystkie podmioty zostały podzielone według 24 grup branżowych. W wielu jednak sytuacjach wybór i przypisanie danego podmiotu do wybranego sektora był utrudniony i raczej miał charakter kompromisu a nie dokładnej selekcji branży do której zakwalifikowano dany podmiot. W przypadku dużych podmiotów zakres prowadzonej działalności operacyjnej jest na tyle szeroki, ze bardzo trudno było wskazać bezpośredni zakres podstawowej działalności operacyjnej. Do wyselekcjonowania poszczególnych branż posłużono się rejestrem KRS w ramach którego podawany był główny zakres działalności operacyjnej. Poniżej krótki opis poszczególnych branż (przykłady podmiotów i ich zakwalifikowania poniżej na bazie analizy podmiotów z roku 2018).
1)    Telekomunikacja – do tej grupy podmiotów zaliczono podmioty, które oferują usługi telekomunikacyjne w tym mobilne telefonii – Polkomtel, P4 lub usługi telekomunikacyjne albo telewizji kablowej – Vectra.
2)    Motoryzacja – do tej grupy zaliczono podmioty, które związane są bezpośrednio z produkcją pojazdów – Volkswagen, Opel oraz podmioty związane z dystrybucją pojazdów – dealerzy samochodowi Sobiesław Zasada, Odyssey czy podmioty związane z produkcją części zamiennych do pojazdów – Bridgestone, Ficomirrors czy też dystrybutorzy tych części zamiennych – Inter Cars). 
3)    Farmacja – do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio produkcją leków i suplementów diety (leków z rynku OTC) takie jak Aflofarm, Glaxosmithkline itd. jak i pośredników w dystrybucji leków – Pelion, Centrala Farmaceutyczna Cefarm).
4)    Rozrywka   - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się sprzedażą wycieczek (biura turystyczne i touroperatorzy) – Rainbow Tours, Grecos Holiday czy podmioty zajmujące się organizowaniem gier hazardowych (Totalizator Sportowy, Casino Sp. z o.o.) i zakładów bukmacherskich (Forbet Zakłady Bukmacherskie) czy podmioty zajmujące się zarządzanie siecią sal kinowych (Multikino, Helios). 
5)    Transport i logistyka - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się organizowaniem transportu lotniczego (porty lotnicze czy podmioty obsługujące porty lotnicze oraz linie lotnicze), podmioty zajmujące się obsługą transportu samochodowego (podmioty zarządzające autostradami, podmioty produkujące tabor autobusowy czy podmioty zajmujące się transportem samochodowym publicznym i prywatnym w tym zakłady transportu komunalnego autobusowego i tramwajowego) czy podmioty zajmujące się obsługą transportu kolejowego (podmioty produkujące tabor kolejowy czy podmioty zarządzające taborem kolejowym i oferujące usługi transportu kolejowego) czy podmioty zajmujące się transportem morskim (tu głównie agencje morskie i porty przeładunkowe) oraz podmioty zajmujące się procesem logistyki (podmioty kurierskie i przewozowe). 
6)    Zarządzanie zasobami ludzkimi - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się procesami rekrutacji pracowników i oferowanie usług z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi.
7)    Nauka - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się oferowanie usług nauki – tu głownie uczelnie wyższe i instytuty badawcze.
8)    Medycyna - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio usługami medycznymi tu głównie szpitale i jednostki specjalistyczne medyczne oraz komercyjne podmioty oferujące usługi medyczne (Enel Med., Medicover) czy podmioty produkujące urządzenia medyczne.
9)    Wyroby akcyzowe- do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio produkcją wyrobów akcyzowych (bez paliwa) czyli alkoholi o papierosów, oraz podmioty zajmujące się dystrybucją tych wyrobów akcyzowych.
10)    Produkcja – najliczniejsza branża do której zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio produkcją różnych wyrobów (bez spożywczych i chemicznych).
11)    Dystrybucja - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio sprzedażą dystrybucyjną różnych towarów  w tym również swoich produktów produkowanych najczęściej wewnątrz struktury organizacyjnej.
12)    Sieci handlowe - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio sprzedażą w ramach sieci sprzedaży pod wybraną marką sprzedaży.
13)    Recykling - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się recyklingiem i obsługą czynności komunalnych (zakłady miejskie komunalne) oczyszczalni uzdatniania wody i zakładów oczyszczania śmieci.
14)    Energetyka - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się produkcją energii elektrycznej i jej dystrybucją.
15)    Usługi do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się usługami doradczymi (z zakresu finansów i rachunkowości czy z zakresu inżynieryjnego) oraz podmioty zajmujące się ochroną mienia produkcja paliw ciekłych i ich dystrybucją.
16)    Finanse - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się usługami finansowymi bankowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, faktoringowymi i parabankowymi oraz podmiotami zajmującymi się obsługą transakcji finansowych w tym fundusze inwestycyjne. 
17)    Paliwa - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się produkcją paliw ciekłych (ropy, benzyny) i gazów i ich dystrybucją (stacje benzynowe, gazowe czy instytucje odpowiadające za ich przesył).
18)    Chemia - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się produkcją artykułów i produktów chemicznych oraz ich dystrybucją.
19)    Budownictwo - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio budownictwem mieszkaniowym, komercyjnym i infrastrukturalnym oraz producentów produktów budowlanych (produktów podstawowych przy budownictwie).
20)    Nieruchomości - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi czy oferujących wynajem nieruchomości.
21)    Informatyka - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio oferowaniem usług informatycznych (aplikacje informatyczne) i produktów informatycznych (gry komputerowe), dystrybucją usług informatycznych i sprzętu informatycznego (hardware i software) oraz podmioty oferujące usługi dystrybucyjne w sieci (wyszukiwarki w Internecie – takie jak Allegro, OLX). W tej grupie znajdują się podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 
22)    Spożywcze - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio oferowanie produkcją i dystrybucją produktów spożywczych w tym produktów żywnościowych podstawowych i przetworzonych (typu fast food).
23)    Górnictwo - do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio wydobywanie kopalin (węgła brunatnego i węgla kamiennego).
24)    Media -  do tej grupy zaliczono podmioty zajmujące się bezpośrednio oferowanie usług medialnych w telewizji, radiu i obsługujących medialne wybrane podmioty w zakresie oferty media
Po trzecie, wzrost wykazywanego podatku należnego CIT dotyczy dużych podmiotów, które wydają się być głównymi beneficjentami wzrostu koniunkturalnego w Polsce. W czołówce największych płatników CIT znajdują się banki: PKO BP SA, Bank PKO SA, Santander Bank Polska SA. Grupą podmiotów o największym przyroście podatku należnego CIT w ostatnich trzech latach, poza bankami, są również podmioty leasingowe (mLeasing sp z o.o.; Mercedes-Benz Leasing sp z o.o., Volkswagen Leasing sp z o.o.). Wzrost koniunktury gospodarczej w Polsce był korzystny dla największych płatników CIT w Polsce, co zostało odzwierciedlone we wzroście wysokości wykazanego przez nich podatku należnego CIT. Podmioty dostarczające usługi finansowe, producenci półproduktów, podmioty z branży telekomunikacyjnej, producenci wyrobów akcyzowych oraz sieci handlowe przyczyniły się do wzrostu podatku CIT w 2018 r.  w 92%. 

II Konferencja CASP SGH 2019

23 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja panelowa CASP pt. "USZCZELNIANIE SYSTEMU PODATKOWEGO W POLSCE". Patronat honorowy nad konferencją objęła Komisja Europejska. 
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, natomiast wprowadzenie do konferencji poprowadził Ambasador dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

W ramach konferencji odbyły się dwa panele tematyczne: uszczelnienie luki CIT oraz uszczelnienie luki VAT. Przed rozpoczęciem części merytorycznej zostały zaprezentowane główne tezy RAPORTU CASP nt. struktury wpływów budżetowych z podatku CIT w Polsce w latach 2014-2018 opracowanego w ramach Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH.

W panelu dotyczącym CIT moderowanym przez dr hab. prof. SGH Dominika J. Gajewskiego, udział wzięli następujący goście: Jan Rudowski - Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, Maciej Żukowski - Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk - Uniwersytet Warszawski, Paweł Trojanek - Przewodniczący Zarządu Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego O/Mazowiecki, prof. dr hab. Leonard Etel - UwB, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, dr hab. Adam Zalasiński – Komisja Europejska.

Natomiast, panel dotyczący VAT moderowany był przez prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH), a udział w nim wzięli następujący goście: Wojciech Śliż - Dyrektor Departamentu VAT w MF, dr hab. prof. UW Sebastian Skuza – WZ UW, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – UŚ, Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, dr hab. prof. SGH Andrzej Rzońca - SGH, dr hab. prof. SGH Aleksander Werner.

Wśród poruszanych kwestii podkreślano, że uszczelnienie systemu podatkowego jest niezwykle istotnym zagadnieniem zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Analizowana problematyka jest zjawiskiem złożonym i wielopłaszczyznowym. Jest ona przedmiotem zainteresowania nie tylko organów podatkowych, ale i naukowców, praktyków, jak również przedstawicieli sądownictwa administracyjnego. Dotychczasowe postępy w zakresie uszczelnienia luk podatkowych można oceniać różnie - inaczej z perspektywy podatku VAT, a inaczej z perspektywy podatku CIT. Niewątpliwie problematyka uszczelnienia systemu podatkowego jest wciąż ważna i aktualna. Istnieje wiele obszarów, które są wciąż wyzwaniem zarówno dla krajowej administracji podatkowej, ale i dla Komisji Europejskiej. 

Konferencja naukowa cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz żywą dyskusją zarówno w trakcie paneli, jak i w kuluarach. Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie CASP.