Projekty badawczo-naukowe

Projekt 1

Organy podatkowe i sądy administracyjne a zmiany koniunktury gospodarczej - perspektywa ekonomicznej analizy prawa

Tax authorities and administrative courts during the business cycle - Law&Economics perspective

Kierownik projektu
dr hab. Prof. SGH Dominik Jan Gajewski
Finansowanie
NCN, OPUS 15 (2018/29/B/HS5/00260)

Celem projektu jest dokonanie kompleksowej analizy zależności pomiędzy funkcjonowaniem organów podatkowych i sądów administracyjnych a zmianami koniunktury gospodarczej. Analiza obejmie okres2004 –2019, a więc poczynając od daty utworzenia w Polsce dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. Realizacja projektu dostarczy wiedzy o działaniach podejmowanych przez podatników oraz organy administracji, w odpowiedzi na wahania koniunktury. Dostarczy także unikalnej perspektywy analizy rozwiązań prawnych, osadzając je w ich dynamicznym kontekście społeczno-gospodarczym.

Projekt 2

Luka VAT w Polsce: wyzwanie i reakcja polityki publicznej

Vat Gap in Poland: Policy Problem and Policy Response

Kierownik projektu
dr hab. Prof. SGH Dominik Jan Gajewski
Finansowanie
NCN, OPUS 16 (2018/31/B/HS5/00234)

Celem projektu badawczego jest analiza dynamiki luki VAT w Polsce w latach 2008-2020 z perspektywy prawnej, ekonomicznej i nauk politycznych. Prowadzone badania obejmą ocenę skali luki VAT i przyczyny jej zmian, wyróżniając efekt „szarej strefy” (gospodarki nierejestrowanej, a tym samym nieopodatkowanej) oraz wyłudzenia zwrotów VAT. Przedmiotem analizy stanie się także reakcja administracji skarbowej oraz ustawodawcy na pojawiające się problemy z poborem VAT. Zgromadzone dane dostarczą nie tylko informacji historycznych o egzekwowaniu VAT w Polsce, ale pozwolą opisać mechanizmy prawne i biurokratyczne istotne dla efektywnego poboru VAT w Polsce i całej UE.

Projekt 3

Aktualne trendy w optymalizacji i uszczelnieniu systemów podatkowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Current Trends in Optimisation and Sealing up Tax Systems in Central and Eastern European Countries

Kierownik projektu
dr hab. Prof. SGH Dominik Jan Gajewski
pracownicy Instytutu Prawa KES SGH (dr hab. Prof. SGH Dominik J. Gajewski, dr Tomasz Grzybowski) i pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego KNOP SGH (dr hab. Prof. SGH Aleksander Werner, dr Piotr Karwat, dr Jarosław Wierzbicki).
Finansowanie
międzykolegialny grant badawczy finansowany przez Rektora SGH

Celem projektu badawczego jest analiza zjawisk: optymalizacji podatkowej i procesu uszczelnienie systemu podatkowego jako jednych z najważniejszych problemów z którymi borykają się państwa w Europy Środkowo-Wschodniej. Badania odnoszą się zarówno do zjawiska uchylania się od opodatkowania na gruncie podatku od towarów i usług, jak również - unikania opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.  Badania podjęły rozwiązania prawne i mechanizmy, które zostały zastosowane by uszczelnić zarówno lukę w VAT, jak i w CIT. Autorzy dokonali analizy porównawczej w zakresie polskich rozwiązań na tle państw regionu: Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Tak komparatystyczne podejście pozwoliło na kompleksową ocenę wprowadzanych rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 
 
[Tax optimisation and sealing up the tax system are currently two of the most significant problems that Central and Eastern European countries are dealing with. The issues under discussion are concerned with both the phenomenon of value-added tax evasion and corporate income tax avoidance. This deliberation presents legal solutions and mechanisms that have been adopted in order to seal up both the VAT and CIT tax gaps. The authors show Polish solutions against other countries in the region: Czechia, Slovakia, Hungary, Romania, and Bulgaria. Such a comparative approach allows to comprehensively evaluate the solutions introduced in Central and Eastern European countries.]

Projekt 4

Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców

Tax Policy Trends in Central and Eastern European Countries and their Influence on Enterprises' Tax Obligations

Kierownik projektu
dr hab. prof. SGH Dominik Jan Gajewski
pracownicy Zakładu Prawa Podatkowego KES SGH (dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski, dr Adam Olczyk) i pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego KNOP SGH (dr hab. prof. SGH Aleksander Werner, dr Piotr Karwat, dr Jarosław Wierzbicki)
Finansowanie
Międzykolegialny grant badawczy finansowany przez Rektora SGH

Celem projektu badawczego jest ocena instrumentów polityki podatkowej państw Europy Środkowo-Wschodniej przez pryzmat ich efektywności – a więc relacji realizowanych przez nie efektów do kosztów, jakie wiążą się z ich zastosowaniem. Istotnym novum projektu jest badanie kosztów stosowania instrumentów polityki podatkowej, które obciążają przedsiębiorców. Analizie będą poddane dwie kategorie:

(1) koszty zwiększonych obowiązków administracyjnych, oraz

(2) koszty związane ze wzrostem ryzyka prawnego w obrocie gospodarczym.

Badanie prowadzone w warstwie porównawczej obejmie analizę danych gromadzonych przez Bank Światowy i OECD w celu oceny globalnej efektywności polityk podatkowych wybranych państw regionu. Obejmie ona porównanie efektów tych polityk, rozumianych jako zmiany relacji najważniejszych podatków obciążających przedsiębiorców (CIT, VAT, akcyza) do PKB, jak również koszty obowiązków administracyjnych realizowanych przez przedsiębiorców w związku z tymi podatkami.

Opracowanie pt. "Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców", będące wynikiem przeprowadzonych badań zostało opublikowane. 

Link do Raportu dostępny jest na banerze. 

Projekt 5

Reakcja polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią, na tle państw Grupy Wyszehradzkiej

Polish tax policy reaction to crisis concerning pandemia, at the background of Visegrad Group

Kierownik projektu
dr hab. prof. SGH Dominik Jan Gajewski
pracownicy Zakładu Prawa Podatkowego KES SGH (dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski, dr Adam Olczyk) i pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego KNOP SGH (dr hab. prof. SGH Aleksander Werner, dr Piotr Karwat, dr Jarosław Wierzbicki)
Finansowanie
Międzykolegialny grant badawczy finansowany przez Rektora SGH (2021)

Celem proponowanego projektu badawczego jest dokonanie opisu instrumentów polityki podatkowej wdrażanych w poszczególnych państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w odpowiedzi na kryzys związany z pandemią Covid-19.

 Na jego podstawie, dokonana zostanie klasyfikacja strategii wdrażanych w tym zakresie przez poszczególne państwa. Dodatkowo, w warstwie normatywnej, zrekonstruowane w ten sposób strategie zostaną skonfrontowane z prawdopodobnymi realiami ekonomicznymi odbicia gospodarczego po pandemii, w celu ich oceny i sformułowania rekomendacji dla polityki podatkowej .

Badania mają na celu udokumentowanie wprowadzonych w poszczególnych państwach instrumentów polityki podatkowej – zarówno tych zorientowanych:

1/ profiskalnie, takich jak:

- podwyżki stawek istniejących podatków,

- rozszerzenie bazy podatkowej (np. likwidacja ulg, rozszerzenie katalogu podatników) lub - wprowadzenie nowych danin (np. w przypadku Polski, opłata retencyjna).

2/ jak i zmierzających do obniżenia poziomu fiskalizmu (np. w celu pobudzenia gospodarki):

- obniżki stawek podatków,

- zwolnienia, ulgi itd.

 

Opracowanie pt. " Reakcja polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią, na tle państw Grupy Wyszehradzkiej ", będące wynikiem przeprowadzonych badań będzie zaprezentowane i opublikowane podczas Forum Ekonomicznym w Karpaczu w 2021.