Studia podyplomowe CASP

WYKŁADOWCY

Ponad 50 wykładowców prowadzących zajęcia w ramach II edycji Podyplomowych Studiów „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”, m.in.:

dr Stefan Babiarz

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (2014–2019). Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej. Do 2019 r. przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej (podatek od towarów i usług), obecnie naczelnik Wydziału IV Biura Orzecznictwa NSA (problematyka VAT). Autor publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.  

Aneta Błażejewska-Gaczyńska  

Ekonomistka, absolwentka Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Doradca podatkowy, specjalizująca się w EY w cenach transferowych od 1999 roku, zarządzająca zespołem Cen Transferowych EY, od 2010 roku jako partner EY Polska. Zrealizowała liczne projekty z zakresu wyceny, oceny, projektowania i wdrażania zasady “arm’s length”.  

Jacek Brolik

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

dr Marcin Chomiuk  

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, praktyk z 25 letnim doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w Andersen (wcześniej Arthur Andersen) oraz PricewaterhouseCoopers (PwC). Obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego i współtworzy firmę ADN Podatki Sp. z o.o. Do końca 2019 r. był partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie podatków pośrednich w PwC oraz za zespół doradztwa podatkowego dla podmiotów finansowych.

dr Arkadiusz Cudak

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Finansowej. Autor wielu publikacji z zakresu w szczególności postępowania egzekucyjnego w administracji, sądowego postępowania egzekucyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego. 

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz 

Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, były szef Służby Celnej, a także były Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Autor ok. 200 publikacji poświęconych m.in. problematyce prawa celnego i stosunków międzynarodowych.

Małgorzata Dankowska  

Doradca podatkowy, Partner odpowiedzialna za zespół ds. nieruchomości oraz warszawską praktykę podatkową TPA Poland. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym i restrukturyzacyjnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych.

Bogusław Dauter

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Specjalizuje się w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym. Autor lub współautor szeregu opracowań z tego zakresu, m.in. „Metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego”, komentarzy do ustawy „Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi”, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej.

dr Anna Dumas  

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekająca w Izbie Finansowej w Wydziale II w sprawach z zakresu podatków dochodowych. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego i postępowania sądowo-administracyjnego.

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa w Białymstoku. Specjalizuje się w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz ordynacji podatkowej. Autor ponad 300 publikacji z tego zakresu, w tym komentarzy do ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W latach 2014–2019 członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

prof. dr hab. Leonard Etel  

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2014–2019 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustaw podatkowych. Doradca instytucji państwowych i samorządowych.

Iwona Georgijew 

Partner Deloitte, Członkini Rady Nadzorczej Deloitte Central Europe, kieruje praktyką podatkową Cen Transferowych w Polsce oraz Europie Środkowej. Od ponad 25 lat doradza firmom międzynarodowym oraz krajowym przedsiębiorcom w dziedzinie cen transferowych.

Marek Gizicki  

Adwokat i doradca podatkowy. Partner w kancelarii Deloitte, szef zespołu procesowego (Litigation). Pełnomocnik m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Trybunałem Konstytucyjnym oraz w licznych postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach w zakresu zobowiązań podatkowych. Obrońca w postępowaniach karnych dotyczących spraw finansowych i gospodarczych.

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic 

Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993–1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Michał Goj  

Doradca podatkowy. Od początku kariery związany jest z Zespołem postępowań podatkowych i sądowych EY – obecnie jest liderem zespołu i partnerem EY. Absolwent SGH i Wydziału Prawa UW. Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik w sporach podatkowych w zakresie podatków dochodowych, podatków pośrednich i podatków majątkowych.

dr hab. Ewa Gwardzińska, prof. SGH 

Profesor w Zakładzie Prawa Podatkowego i Celnego SGH. Specjalizuje się w prawie celnym, prelegentka licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa celnego.

dr Dorota Jakubowska  

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy. Pracuje w PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. sp. k. w Zespole ds. Podatków Międzynarodowych, w którym na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w zakresie restrukturyzacji, zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów MDR. Jest autorką artykułów, w tym dotyczących problematyki umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

dr hab. Prof. SGH Marcin Jamroży 

Kierownik Zakładu Podatków SGH, dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwo Finansów. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy i radca prawny.

dr Jakub Jankowski 

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, Wicedyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Łukasz Jeśkiewicz

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, zajmuje się tematyką podatków międzynarodowych oraz fuzji i przejęć. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA (FCCA).

dr Piotr Karwat 

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego i Celnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partner w kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy w Warszawie.

Tomasz Kolanowski  

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej. Zastępca Przewodniczącego Wydziału II w Izbie Finansowej NSA. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Dodatkowo zajmuje się wdrożeniem informatyzacji w sądownictwie administracyjnym.

dr Mikołaj Kondej  

Doradca podatkowy, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Od 2011 r., pracując w PwC, doradza na co dzień największym przedsiębiorstwom działającym w Polsce. Obecnie kieruje wewnętrznym działem technicznym w PwC zajmującym się wspieraniem zespołów projektowych w rozstrzyganiu kluczowych problemów związanych z wykładnią przepisów.

dr Sławomir Krempa  

Doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie fuzji i przejęć). Magister prawa (Uniwersytet Warszawski) i ekonomii (Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie). Licencjonowany doradca podatkowy. Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC.

prof. dr hab. Janusz Kudła 

Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. naukowych. W latach 2010-2018 był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych polskich i zagranicznych dotyczących ekonomii opodatkowania.

Konrad Kurpiewski 

Radca prawny i doradca podatkowy. Obecnie współpracuje z PwC, gdzie pełni rolę eksperta do spraw MDR oraz polityki podatkowej. Wcześniej, przez blisko dwa lata pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie kierował pracami Wydziału Informacji o Schematach Podatkowych, współkształtując funkcjonowanie polskiego systemu MDR.

dr Błażej Kuźniacki  

Wicedyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów, PwC, Polska. Koncentruje się na strategicznym doradztwie podatkowym, kontrowersjach podatkowych i polityce podatkowej w zakresie opodatkowania dochodu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii unijnych i międzynarodowych.

dr Monika Laskowska  

Doktor nauk o polityce publicznej, członek Zespołu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH. Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa miedzynarodowego, w tym cen transferowych. W 2019 roku wyróżniona nagrodą LMG Europe Women in Business Law Awards jako najlepszy ekspert w dziedzinie cen transferowych w Europie.  

dr Filip Majdowski  

Zastępca dyrektora w Departamencie Systemów Podatkowych w Ministerstwie Finansów. W ramach resortu kieruje pracami nad aspektami podatkowymi dotyczącymi gospodarki cyfrowej, gospodarki współdzielenia, handlu elektronicznego i nowych technologii.

prof. dr hab. Witold Modzelewski 

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Najbardziej znany i ceniony specjalista i autorytet w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. W latach 1992–1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. 

Aleksandra Nowacka-Wrzesińska 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekająca w Izbie Finansowej, Przewodnicząca Wydziału II w Izbie Finansowej NSA.

Robert Nowak 

Jest partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego. Posiada tytuł MBA. Od 2002 roku w Deloitte pracuje w zespole świadczącym usługi konsultingowe dla firm z różnych sektorów, w tym z sektora TMT.

prof. dr hab. Irena Olchowicz  

Wieloletni pracownik Katedry Rachunkowości w SGH. Aktualnie kierownik 44. edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa. Były kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa w SGH, były kierownik Zakładu Podatki w Instytucie Finansów w SGH, były członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów.

dr Adam Olczyk  

Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w Izbie Finansowej, działa m.in. dla Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (CASP).

Maciej Przychodzeń  

Menedżer w zespole instytucji finansowych oraz w zespole MDR PwC. Pełni także funkcję Team Leadera w zespole MDR PwC. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym dla instytucji finansowych, spółek z branży nieruchomościowej oraz dla międzynarodowych grup kapitałowych.

dr Beata Rogowska-Rajda

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora ds. Wiążącej Informacji Stawkowej w Krajowej Informacji Skarbowej, nadzorujący wydawanie WIS. Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej na biegłych rewidentów, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

dr Wojciech Sztuba  

Doradca podatkowy, partner zarządzający TPA, doktor nauk prawnych. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie usług doradztwa podatkowego i biznesowego dedykowanych zwłaszcza firmom z branży budownictwa i nieruchomości oraz energetyki. Jest uznanym ekspertem rynku energii oraz rynku nieruchomości komercyjnych.  

Joanna Świerzyńska  

Partnerka Deloitte w Polsce. Szefowa zespołu ds. podatku dochodowego od osób fizycznych (Global Employer Services). Licencjonowany doradca podatkowy. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Ma 18 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, głównie w obszarze podatku PIT, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

Jan Wasilewski  

Doradca podatkowy i Partner Associate w Zespole Fuzji i Przejęć (M&A) / Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte. Odpowiedzialny za szereg złożonych procesów due diligence zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych, oraz funduszy private equity.

dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH 

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych. Doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

dr Roman Wiatrowski  

Sędzia NSA orzekający w Izbie Finansowej w zakresie podatku od towarów i usług. Zastępca przewodniczącego I Wydziału Izby Finansowej NSA. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

dr Krzysztof Winiarski  

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej, przewodniczący Wydziału III Izby Finansowej NSA. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradców Podatkowych, przewodniczący Rady Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

dr hab. Adam Zalasiński  

Pracuje jako legal officer w Wydziale Prawnym – Podatki bezpośrednie Komisji Europejskiej w Brukseli. W KE pełni funkcję koordynatora spraw dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, kwestii prawnych związanych z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także transgranicznego potrącania strat.

Andrzej Zubik  

Dyrektor w zespole ds. postępowań spornych PwC Polska. Absolwent Diploma in English and European Law prowadzonego we współpracy z University of Cambridge. Radca prawny oraz doradca podatkowy. Specjalizuje się w kompleksowym wsparciu podatników w kontaktach z administracją podatkową, w tym w szczególności w ramach kontroli, postępowań podatkowych i postępowań sądowych.  

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH 

Wykładowca w Instytucie Finansów SGH. Autor i współautor około 70 publikacji naukowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Przez całą swoją aktywność zawodową zainteresowania naukowe łączy z pracą w praktyce gospodarczej (Bank Pekao SA w Warszawie, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu).

Cezary Krysiak 

Naczelnik Wydziału w Departamencie Cen Transferowych i Wycen Ministerstwo Finansów, doradca podatkowy. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym. Był głównym negocjatorem polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (blisko 60 przeprowadzonych negocjacji) oraz umów o wymianie informacji podatkowych (FATCA, CRS).  

Maciej Jaśniewicz 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Finansowej, autor licznych publikacji z zakresu problematyki podatkowej.