Misja i cele

Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (CASP)
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 zostało utworzone Decyzją Dziekana KES z dnia 30.10.2015 r. oraz Decyzją Rektora SGH Nr 14 z dnia 18.03.2016 r.
 
1. Misja Centrum
 
Centrum jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą zlokalizowaną organizacyjnie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, która koordynuje analizy i studia dotyczące szeroko rozumianej problematyki podatków i ceł na poziomie Polski, Unii Europejskiej i globalnym.  Misją Centrum jest:
 
1. Poszerzanie i upowszechnianie naukowej i praktycznej wiedzy dotyczącej podatków i ceł w wymiarze ekonomicznym, finansowym, prawnym oraz etycznym;
2. Dostarczanie wysoko wyspecjalizowanej i interdyscyplinarnej wiedzy na najwyższym, profesjonalnym poziomie oraz promowanie multidyscyplinarnych metod badawczych w analizach i studiach dotyczących podatków;
3. Oferowanie - jako jednostka niezależna i apolityczna - wsparcia eksperckiego i analitycznego dla jednostek administracji rządowej i samorządowej, ustawowych samorządów gospodarczych, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i mediów, jak również podmiotów gospodarczych ściśle powiązanych ze Skarbem Państwa;
4. Tworzenie platformy współpracy pomiędzy światem nauki, administracją publiczną, biznesem i społeczeństwem obywatelskim, która ma służyć wzmocnieniu relacji w transparentnej i twórczej współpracy tych środowisk w zakresie szeroko rozumianych podatków i ceł. 
 
2. Zakres działania
 
1. Organizowanie cyklicznych seminariów dla studentów i doktorantów dotyczących podatków i ceł w otoczeniu narodowym, unijnym i międzynarodowym. W programie seminariów nacisk będzie położony na umiejętności praktyczne przyszłych absolwentów SGH. Centrum będzie również wspomagało kształcenie specjalistycznych kadr przez  merytoryczne patronowanie studiom podyplomowym oraz prowadzeniu szkoleń.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych, finansowych, prawnych i etycznych aspektów dotyczących podatków i ceł; inspirowanie dyskusji nad tymi zagadnieniami, organizowanie konferencji naukowych (krajowych i zagranicznych), debat i warsztatów środowiskowych. Działania te mają stanowić platformę intelektualną do publicznych dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi podatków i ceł oraz planowanymi zmianami wzorców normatywnych polskich i unijnych.
3. Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz przygotowywanie analiz i ekspertyz naukowych w zakresie podatków i ceł, które będą miały charakter badań ekonomicznych, finansowych, prawnych, z zakresu etyki i nauk o polityce publicznej.
4. Pozyskiwanie krajowych i europejskich grantów publicznych. Centrum będzie prowadziło badania zlecone lub sponsorowane przez instytucje publiczne, podmioty gospodarcze podległe Skarbowi Państwa, instytucje Unii Europejskiej oraz organizacje międzynarodowe.
5. Przygotowywanie indywidualnych ekspertyz dla instytucji publicznych oraz  podmiotów gospodarczych podległych Skarbowi Państwa, które zawsze powinny posiadać walor działania publicznego.
6. Propagowanie wiedzy o podatkach, czemu służyć ma w szczególności platforma internetowa zawierająca opracowania autorów współpracujących z Centrum. Centrum będzie zmierzało do realizacji programu wydawniczego ukierunkowanego na dwa rodzaje publikacji: wydawnictwa zwarte (książki indywidualne i zbiorowe) oraz  uruchomienie periodyku naukowego.
7. Poszerzanie działalności o nowe inicjatywy wykraczające poza Polskę, w szczególności nawiązanie stałej współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi (m.in. Komisją Europejską i instytucjami UE, OECD).
8. Zapleczem intelektualnym Centrum będą w głównej mierze pracownicy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego i innych jednostek organizacyjnych SGH; wsparciem dla Centrum będą mogli być również wiodący eksperci związani z innymi ośrodkami akademickimi i badawczo-naukowymi.
9. Stworzenie sieci współpracy badawczej i analitycznej zogniskowanej na przedstawionych problemach i wyzwaniach dotyczących podatków w wymiarze inter- i multidyscyplinarnym.


Kierownikiem Centrum Analiz i Studiów Podatkowych jest prof. SGH dr hab. Dominik J. Gajewski.
     
     

Władze CASP

  • Kierownikiem Centrum Analiz i Studiów Podatkowych jest prof. dr hab. Dominik J. Gajewski.

 

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawa; kierownik Katedry Prawa Podatkowego SGH oraz Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH. Pełni funkcję kierownika Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka w Izbie Finansowej w sprawach podatkowych. W latach 2014-2016 członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. W 2016 powołany do Rady ds Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów. Pełnił funkcję eksperta Komisji Europejskiej w zakrasie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Jest ekspertem Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Analizy i Studia CASP”; autor ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych (w tym siedmiu monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego. Kierownik Studiów Podyplomowych SGH - Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym.

 

kontakt: dgajews@sgh.waw.pl

 

  • Koordynatorem Centrum Analiz i Studiów Podatkowych jest dr Monika Laskowska 

 

Doktorka nauk o polityce publicznej, doradczyni podatkowa. W 2019 r. wyróżniona nagrodą LMG Europe Women in Business Law Awards jako najlepsza ekspertka w dziedzinie cen transferowych w Europie. W rankingu ITR World TP w kilku ostatnich latach wymieniana jako Highly Regarded TP Practicioner. Była partnerką podatkową w jednej z dużych firm doradczych (PwC). Zajmowała również stanowisko wicedyrektorki w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów oraz pełniła rolę właściwej władzy w międzynarodowych procedurach wzajemnego porozumiewania się. Delegatka w grupach roboczych OECD oraz w EU Joint Transfer Pricing Forum. W kadencji 2022-2025, członkini zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association, liderka Woman in IFA. Autorka kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności cen transferowych, wykładowczyni SGH, prelegentka na wielu międzynarodowych konferencjach podatkowych. Prywatnie joginka i miłośniczka sztuki nowoczesnej. 

 

Kontakt: mlaskow1@sgh.waw.pl