Projekty badawczo-naukowe

Projekt 5

Reakcja polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią, na tle państw Grupy Wyszehradzkiej

Polish tax policy reaction to crisis concerning pandemia, at the background of Visegrad Group

Kierownik projektu
dr hab. prof. SGH Dominik Jan Gajewski
pracownicy Zakładu Prawa Podatkowego KES SGH (dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski, dr Adam Olczyk) i pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego KNOP SGH (dr hab. prof. SGH Aleksander Werner, dr Piotr Karwat, dr Jarosław Wierzbicki)
Finansowanie
Międzykolegialny grant badawczy finansowany przez Rektora SGH (2021)

Celem proponowanego projektu badawczego jest dokonanie opisu instrumentów polityki podatkowej wdrażanych w poszczególnych państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w odpowiedzi na kryzys związany z pandemią Covid-19.

 Na jego podstawie, dokonana zostanie klasyfikacja strategii wdrażanych w tym zakresie przez poszczególne państwa. Dodatkowo, w warstwie normatywnej, zrekonstruowane w ten sposób strategie zostaną skonfrontowane z prawdopodobnymi realiami ekonomicznymi odbicia gospodarczego po pandemii, w celu ich oceny i sformułowania rekomendacji dla polityki podatkowej .

Badania mają na celu udokumentowanie wprowadzonych w poszczególnych państwach instrumentów polityki podatkowej – zarówno tych zorientowanych:

1/ profiskalnie, takich jak:

- podwyżki stawek istniejących podatków,

- rozszerzenie bazy podatkowej (np. likwidacja ulg, rozszerzenie katalogu podatników) lub - wprowadzenie nowych danin (np. w przypadku Polski, opłata retencyjna).

2/ jak i zmierzających do obniżenia poziomu fiskalizmu (np. w celu pobudzenia gospodarki):

- obniżki stawek podatków,

- zwolnienia, ulgi itd.

 

Opracowanie pt. " Reakcja polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią, na tle państw Grupy Wyszehradzkiej ", będące wynikiem przeprowadzonych badań będzie zaprezentowane i opublikowane podczas Forum Ekonomicznym w Karpaczu w 2021.