Aktualności

2021-09-28

Ceny transferowe w Polskim Ładzie

Ceny transferowe: Zmiany w Polskim Ładzie

Agnieszka Iwańska

Do Sejmu został skierowany rządowy projekt zmian ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. W poprzednim wpisie[1]omówiliśmy wersję projektu skierowaną do publicznych konsultacji. W zakresie cen transferowych naniesiono na nią pewne warte uwagi zmiany.

Jedną z nich jest kwestia ustalania wartości transakcji w przypadku umów ubezpieczenia lub reasekuracji. Podstawą ma być odniesienie do sumy ubezpieczeniowej (podobnie jak od 2019 roku w przypadku gwarancji podstawą do określenia wartości transakcji jest suma gwarancyjna, a w przypadku pożyczki wartość kapitału wynikająca z umowy).

Ponadto dodano wymóg przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych w formie elektronicznej oraz zmodyfikowano przepisy dotyczące zwolnień z przygotowania dokumentacji. W przypadku zwolnienia z obowiązku dokumentowania refaktur zrezygnowano z warunku uniemożliwiającego zastosowanie klucza alokacji w ramach rozliczeń. W efekcie przepis będzie pozwalał na stosowanie kluczy alokacji, przy założeniu, że podatnik będzie posiadał szczegółową kalkulację dla takiej transakcji. Dodatkowo w zmianach uwzględniono zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji dla usług stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej – w przypadku spełnienia (i udokumentowania przez podatnika) warunków określonych w przepisach[2].

W zakresie korekt cen transferowych zmodyfikowano konieczność spełniania warunków  zmniejszających podstawę opodatkowania wynikających z art. 11e pkt. 4 Ustawy CIT, tj. wystarczający będzie fakt istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych, bez konieczności istnienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dodatkowo w przypadku oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i formularza TPR dodano, że wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za uchybienie ww. obowiązkom.

Projekt przewiduje także uchylenie przepisów art. 15e ustawy o CIT, który limituje możliwość odliczenia wydatków na usługi niematerialne i licencje. Ta informacja ucieszy natomiast jedynie tych podatników, którzy z „deszczu pod rynnę” nie wpadną pod obowiązek zapłaty nowego, tzw. podatku minimalnego (10% podstawy opodatkowania), gdzie do tej podstawy wchodzą (poza 4% przychodów operacyjnych i podatkiem odroczonym) również „nadmierne” wydatki na usługi niematerialne i licencje (te, które podlegały pod art. 15e) poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w części, w jakiej w roku podatkowym przekraczają o 3 mln zł kwotę 5% podatkowej EBITDA.

Zmian na razie niestety nie doczekały się kwestie związane z rozszerzeniem sankcji w zakresie cen transferowych na gruncie KKS, zniesienie progu materialnego dla obowiązku przygotowania dokumentacji grupowej (Master File) oraz brak likwidacji obowiązku weryfikacji kontrahentów i dokumentowania transakcji w przypadku pośrednich transakcji rajowych.

W pozostałych kwestiach odnośnie transferowych, nasz wpis z 9 lipca 2021 r. dotyczący Polskiego Ładu pozostaje aktualny. Projekt obecnie znajduje się na etapie Sejmu. Resort finansów nie wyklucza kolejnych zmian w treści projektu.

 

[1] https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/polski-lad-w-cenach-transferowych.

[2]Analogicznie art. 11f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23r ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.