Aktualności

Home Office jako zagraniczny zakład

Zmiany w umowie pomiędzy Holandią a Belgią w zakresie pracy zdalnej i zagranicznego zakładu

Zespół CASP

Praca zdalna (ang. home office) wciąż powoduje wiele wątpliwości w zakresie jej opodatkowania, w szczególności jeżeli rezydencja podatkowa pracodawcy i pracownika znajduje się w różnych państwach.

Kolejnym przykładem jest zawarcie przez Holandię i Belgię porozumienia zawierajacego wykładnię przepisu o zagranicznym zakładzie (ang. permanent establishment), wynikającego z art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy tymi państwami.

Porozumienie obejmuje kwestie, czy w sytuacji pracy zdalnej przez pracownika zlokalizowanego w jednym państwie, na rzecz pracodawcy zlokalizowanego w innym państwie, powstaje zagraniczny zakład.

Zgodnie z tym dokumentem, jeżeli pracownik wykonuje okazjonalnie pracę z domu i nie jest to zasada ogólna (tj. regularna praca z domu), jego domowe biuro nie powinno być zasadniczo uznawane za zagraniczny zakład. W przypadku odmiennej sytuacji, jeżeli z zasady pracownik pracuje zdalnie ze swojego domu i np. takie zostały przyjęte standardy w danym przedsiębiorstwie, wówczas może powstać zagraniczny zakład. Kluczowe jest tu także to, czy pracownik jest faktycznie do dyspozycji pracodawcy (np. gdy pracodawca zleca pracownikowi wykonanie określonych czynności z domu). Tym samym, nie powstanie zagraniczny zakład jeżeli pracownik wykonuje pracę z domu mając możliwość pracy z biura pracodawcy, jeżeli pracodawca nie narzuca pracy z domu.

Nowy dokument wskazuje również czynniki, które są istotne na potrzeby ustalenia, czy dom pracownika, w którym wykonuje pracę, spełnia przesłanki zagranicznego zakładu. Przede wszystkim, jak wynika z dokumentu, każda ocena w tym zakresie powinna być oparta na okolicznościach faktycznych w danym przypadku, np. umowne wymogi dotyczące biura domowego, faktyczny brak miejsca pracy w lokalizacji pracodawcy oraz niemożność jednostronnego zaprzestania korzystania z biura domowego przez pracownika bez wpływu na jego wyniki w pracy. Co istotne, zapewnienie przez pracodawcę zasobów do wyposażenia biura domowego nie ma znaczenia przy ustalaniu zagranicznego zakładu.

Końcowo, nowy dokument wskazuje, że zasadniczo nie powinien powstać zagraniczny zakład, jeżeli pracownik wykonuje pracę z domu przez mniej niż połowę swojego całkowitego czasu pracy w okresie 1 roku.

Źródło: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-33856.html