Aktualności

2021-12-06

Informator TPR i Rekomendacje FCT ws wpływu pandemii na TP

Informator TPR i Rekomendacje Forum Cen Transferowych

Agnieszka Iwańska ACCA

W ostatnim czasie ukazały się dwie publikacje, które mają na celu wsparcie podatników w przygotowaniu do spełnienia obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych – Informator dotyczący Formularza TPR oraz Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe.

Informator TPR

Resort finansów opublikował zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi, wydanie drugie, październik 2021, dalej „Informator”). 

Publikacja jest odpowiedzią na wątpliwości podatników, jakie pojawiły się podczas wypełniania formularza TPR za rok 2019 i stanowi uzupełnienie o dodatkowe zagadnienia zidentyfikowane jako wymagające doprecyzowania. Ponadto nowy Informator odnosi się wprost do zagadnień, które pojawiły się w zaktualizowanym wzorze formularza TPR za 2020 rok.

Opublikowane pytania i odpowiedzi dotyczą przede wszystkim sposobu prezentacji danych w formularzu TPR. Ponadto Informator zawiera praktyczne przykłady prezentujące rekomendowany sposób wypełnienia formularza m.in. dla transakcji towarowych, usługowych, finansowych, a także zagadnień ogólnych związanych z formularzem TPR.

Co istotne, Informator nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych). Nie stanowi on zatem dokumentu będącego podstawą do ochrony podatnika w zakresie, w jakim stosuje się on do informacji w nim zawartych. 

Rekomendacje Forum Cen Transferowych

Forum Cen Transferowych („FCT”) wydało Rekomendacje w zakresie wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe dla polskich podatników („Rekomendacje”). Mają one na celu przybliżenie polskiemu podatnikowi treści rekomendacji wydanych przez OECD ws. pandemii oraz zaproponowanie sposobu ich implementacji w polskiej praktyce gospodarczej. FCT jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów i jego Rekomendacje nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa. Jednak warto z nich korzystać, ponieważ zostały one wypracowywane wspólnie przez osoby z różnych środowisk: przedstawicieli biznesu, doradców oraz pracowników Ministerstwa Finansów. Rekomendacje dotyczą następujących zagadnień:

  • wpływu pandemii na analizę porównawczą,
  • strat i alokacji kosztów nadzwyczajnych będących skutkiem pandemii,
  • uwzględnienia wsparcia rządowego w weryfikacji rynkowego charakteru rozliczeń między podmiotami powiązanymi,
  • wpływu pandemii na uprzednie porozumienia cenowe (APA),
  • dokumentowania skutków pandemii i kwestii ciężaru dowodowego.

Wydanie tego rodzaju dokumentu na poziomie lokalnym jest sytuacją wyjątkową. Tym samym polscy podatnicy są w korzystniejszej sytuacji od podatników z innych jurysdykcji, którzy nie mogę skorzystać z lokalnych wytycznych.