Aktualności

2020-05-18

Kolejne odroczenie w podatku u źródła – omówienie w zakresie CIT

23 kwietnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Projekt rozporządzenia”).

Zgodnie z projektem, do dnia 31 grudnia 2020 r. przedłużono zawieszenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Updop”).

Wspomniany powyżej przepis (art. 26 ust. 2e Updop) dotyczy nowych zasad poboru podatku u źródła wprowadzonych Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2193). Nowe zasady poboru podatku u źródła, w przypadku przekroczenia określonego progu (2 000 000 PLN), co do zasady przewidują obowiązek pobrania podatku u źródła przez płatnika w pełnej wysokości. Dopiero następczo istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku - przez podatnika bądź płatnika, w zależności od tego, kto ponosi ekonomiczny ciężar podatku.

Zgodnie z uzasadnieniem do Projektu rozporządzenia, powodem dla przedłużenia wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e Updop jest ogłoszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co wiąże się z koniecznością ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzebą zapewnienia właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej.

Link do projektu rozporządzenia - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332903/katalog/12681481#12681481.

Katarzyna Kotowska, PwC