Aktualności

Kolejne wytyczne OECD ws GloBE

Nowe wytyczne w zakresie Pillar 2 i globalnego minimalnego podatku

Zespół CASP

OECD opublikowało w grudniu kolejną część wytycznych w zakresie filaru 2, czyli wprowadzenia globalnego minimalnego podatku dochodowego. Są to już trzecie wytyczne OECD w tym zakresie i zawierają istotne informacje przede wszystkim co do tzw. tymczasowych bezpiecznych przystani (ang. safe harbours).

Wytyczne skupiają się zasadniczo na wymogach, które musi spełniać informacja Country-by-Country (CbC), aby można było uwzględnić dane w niej zawarte do podstawy obliczenia efektywnej stawki podatku (ang. effective tax rate – ETR) co do tymczasowych bezpiecznych przystani. 

Ponadto, wytyczne zawierają szczegółowe wskazówki odnośnie korekty danych ze sprawozdań finansowych, co będzie miało także znaczenie na potrzeby tzw. końcoworocznych korekt cen transferowych. 

Z dokumentu wynika także uprawnienie do stosowania tymczasowych bezpiecznych przystani przez podmioty, które będą podlegały pod nowe przepisy o podatku minimalnym, lecz które nie są objęte obowiązkiem raportowania Country-by-Country.

Wytyczne doprecyzowują sposób kalkulacji progu EUR 750 MLN skonsolidowanego przychodu, co zasadniczo skutkuje „wejściem” w reżim nowych przepisów przez międzynarodowe grupy kapitałowe. Mowa tu przede wszystkim o podmiotach, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Dokument szczegółowo opisuje także uzgodnienia o charakterze hybrydowym i ich wpływ na możliwość stosowania tymczasowych bezpiecznych przystani.

Końcowo, wytyczne opisują sposób alokacji podatku CFC (podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych), w sytuacji gdy podatek ten jest kalkulowany na podstawie przychodów, strat i podatków więcej niż jednej zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Jak wynika ze strony OECD, planowane jest wydanie kolejnych wytycznych (w połowie 2024 roku) dotyczących zwłaszcza podatku odroczonego i pozostałych aspektów związanych z CFC.

Na ten moment Polska wciąż nie implementowała przepisów dyrektywy UE w zakresie globalnego minimalnego podatku, które powinny obowiązywać od 2024 r. 

Z całością dokumentu możecie Państwo zapoznać się pod linkiem - https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-december-2023.pdf.