Aktualności

MF rozpoczęło konsultacje ws DAC7

Nowy projekt ustawy wdrażający Dyrektywę DAC7

Paulina Karniej-Kmita

8 lutego 2023 r. Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 104/1 z 25.03.2021, dalej jako: dyrektywa DAC7).

Dyrektywa DAC7 stanowi nowelizację Dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm.) w zakresie wymiany informacji i współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych. 

W ostatnich miesiącach, szczególnym zainteresowaniem odbiorców  cieszyła się część Dyrektywy DAC7, której celem jest stworzenie wspólnych, unijnych ram sprawozdawczości do zgłaszania dochodów uzyskiwanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych. Rozwiązania te stanowią odpowiedź na problem unikania opodatkowania dochodów pochodzących z działalności wykonywanej za pośrednictwem platform cyfrowych, jak i na dotychczasowy brak ujednoliconych obowiązków sprawozdawczych w Unii Europejskiej dla operatorów takich platform. 

Dyrektywa DAC7 przewiduje jednak także istotne zmiany w obszarze współpracy organów administracji skarbowej państw członkowskich UE.

W tym zakresie dyrektywa wzmacnia obecne przepisy dotyczące obecności urzędników jednego państwa w urzędach administracyjnych oraz udziału w postępowaniu administracyjnym w drugim państwie, jak również poszerza zakres przepisów regulujących tzw. kontrole jednoczesne (simultaneous tax examinations). Ponadto, na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie w Dyrektywie DAC7 tzw. wspólnych kontroli - nowej formy współpracy międzynarodowej organów skarbowych w UE. 

Rozwiązanie to jest odpowiedzią na pozytywne efekty dotychczasowej koordynacji w obszarze kontroli podatników pozostających we wspólnym zainteresowaniu różnych państw członkowskich. W ramach Unii Europejskiej zdecydowano więc o uzupełnieniu stosowanych dotychczas rozwiązań w zakresie współpracy administracji podatkowych - znanych jako obecność przedstawicieli państw członkowskich w drugim państwie członkowskim oraz kontrole jednoczesne - o głębszą formę współpracy, tj. wspólne kontrole. 

Przepisy Dyrektywy DAC7 w zakresie wspólnych kontroli obejmują procedury, które mają być przeprowadzane wspólnie przez właściwe organy co najmniej dwóch państw członkowskich i dotyczą jednej lub większej liczby osób, w zakresie których właściwe organy tych państw członkowskich mają wspólny lub uzupełniający się interes. 

Wspólne przeprowadzanie czynności kontrolnych stanowi cechę charakterystyczną wspólnej kontroli odróżniającą ją od innych, praktykowanych dotychczas form współpracy administracji podatkowych państw UE. Tym samym, w ramach wspólnej kontroli przedstawiciele organów skarbowych co najmniej dwóch państw członkowskich tworzą jeden zespół kontrolujący i mają dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie sytuacji podatkowej osoby, której dotyczy wspólna kontrola. Mimo, że „dążenie do osiągnięcia porozumienia” w ramach wspólnej kontroli nie musi być równoznaczne z obowiązkiem osiągnięcia porozumienia, to wprowadzenie wspólnej kontroli stanowi krok naprzód dla poprawy efektywności współpracy transgranicznej organów administracji. Widoczne jest to przykładowo w porównaniu do przywołanych wyżej kontroli jednoczesnych. W ramach kontroli jednoczesnych czynności procedury kontrolnej odbywają się w każdym zainteresowanym państwie oddzielnie, a celem nie jest dążenie do osiągnięcia porozumienia w sprawie sytuacji podatkowej podatnika, a jedynie wymiana informacji. 

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369201/katalog/12949551#12949551