Aktualności

Nowy instrument ograniczania ryzyka podatkowego

Pilotaż unijnego projektu ETACA

Paulina Karniej-Kmita 

 

W marcu 2022 r. rozpoczął się pilotaż unijnego projektu ETACA - European Trust And Cooperation Approach. 

Celem projektu ETACA jest rozwój opartej na zaufaniu i transparentności współpracy między administracjami podatkowymi i dużymi międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Projekt skoncentrowany jest przede wszystkim na wsparciu podatników w zakresie identyfikacji ryzyka związanego z cenami transferowymi.

Źródłem inicjatywy ETACA jest opublikowany w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską (KE) plan działania na rzecz sprawiedliwego i przejrzystego opodatkowania, w którym KE zobowiązała się do opracowania, wraz z zainteresowanymi państwami członkowskimi, ram współdziałania w ramach Unii Europejskiej (UE) w celu zapewnienia zgodności z przepisami (EU Cooperative Compliance Framework). Celem tej inicjatywy o charakterze nielegislacyjnym jest ułatwienie i promowanie przestrzegania przepisów podatkowych przez podatników w oparciu o ściślejszą współpracę między podatnikami i administracjami podatkowymi oraz współdziałanie między administracjami podatkowymi poszczególnych państw członkowskich UE.

Zainteresowane przedsiębiorstwa wielonarodowe są zachęcane przez KE do zgłaszania się z wnioskiem o udział w projekcie do właściwych władz podatkowych państwa UE, w którym jednostka dominująca w grupie kapitałowej posiada siedzibę. Co do zasady, projekt skierowany jest do największych grup kapitałowych, tj. takich, których globalne skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln EUR. Grupy o skonsolidowanych przychodach poniżej 750 mln EUR również mogą dołączyć do projektu, jeśli zapewnią ten sam zakres informacji, który jest wymagany w raportowaniu Country-by-Country (przyp. do raportowania CbC są zobowiązane grupy kapitałowe, których skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln EUR).

W ramach projektu, podatnik składa do właściwego organu skarbowego określony pakiet dokumentów przedstawiających stosowaną politykę cen transferowych w grupie kapitałowej. Oprócz formalnej dokumentacji, projekt ETACA przewiduje spotkania i dyskusje między grupą kapitałową a administracjami podatkowymi, dzięki czemu podatnik ma możliwość wyjaśnienia urzędnikom podatkowym państw uczestniczących w projekcie podstawowych parametrów modelu podatkowego i polityki cen transferowych stosowanych przez grupę kapitałową. W zamian, podatnik uzyskuje pewien stopień pewności w zakresie tego, jak administracje podatkowe będą interpretować przedstawiony stan faktyczny. Tym samym, projekt ETACA ma na celu umożliwienie podatnikowi ograniczenie ryzyka podatkowego w każdej jurysdykcji objętej programem.

Na zakończenie projektu ETACA wszystkie uczestniczące państwa członkowskie podpisują i przekazują grupie kapitałowej końcowe sprawozdanie (outcome letter), w którym przedstawiają w miarę możliwości wspólną klasyfikację ryzyka transakcji objętych analizą w ramach programu.

Projekt ETACA ma przynieść korzyści także dla administracji podatkowych UE, które w toku dialogu z podatnikiem oraz innymi zaangażowanymi administracjami mają możliwość efektywniejszego wykorzystania udostępnionej dokumentacji i lepszego zrozumienia modeli biznesowych przedsiębiorstw wielonarodowych. Dzięki inicjatywie ETACA, administracje podatkowe będą w stanie alokować swoje zasoby w sposób bardziej wydajny poprzez zaangażowanie personelu do badania bardziej złożonych i ryzykownych operacji w grupach kapitałowych na zasadach ex ante.

Biorąc pod uwagę założenia ETACA, projekt ten niewątpliwie czerpie inspiracje z programu ICAP (International Compliance Assurance Program) prowadzonego przez OECD, który jest również dobrowolnym programem analizy ryzyka opartym na współpracy przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.

Na dzień sporządzania tego wpisu, Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze szczegółowych wytycznych w zakresie ubiegania się o udział w programie ETACA dla polskich podatników zainteresowanych tym programem.

 

Źródła:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-01/ETACA-Factsheet-V2.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-cooperative-compliance-programme/european-trust-and-cooperation-approach-etaca-pilot-project-mnes_en