Aktualności

2021-10-22

Obowiązki raportowania w TP

Ceny transferowe: zbliżające się terminy

Agnieszka Iwańska ACCA

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych zostały przesunięte o trzy miesiące. Tym samym podatnicy, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., mają obowiązek złożyć formularz TPR oraz oświadczenie o cenach transferowych do 31 grudnia 2021 r. (zamiast do 30 września 2021 r.). 

Równocześnie przedłużony został termin na przygotowanie dokumentacji grupowej (Master File) o trzy miesiące od terminu na złożenie oświadczenia. Stąd dla podatników, którzy oświadczenie będą składali z końcem grudnia 2021 r., upłynie on z końcem marca 2022 r.

Zatem w pierwszej kolejności, na koniec grudnia podatnicy będą zobowiązani do złożenia dwóch dokumentów – oświadczenia o złożeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i formularza TPR.

Obowiązki podatników

W oświadczeniu podatnicy wskazują przede wszystkim, że (i) przygotowali lokalną dokumentację cen transferowych dla transakcji, które były w 2020 roku objęte takim obowiązkiem oraz (ii) że ceny stosowane przez nich w transakcjach z podmiotami powiązanymi były w 2020 roku ustalane na zasadach rynkowych.

W formularzu TPR natomiast podmioty będą musiały przedstawić szczegółowe informacje dotyczące ich transakcji z podmiotami powiązanymi oraz takimi, których siedziba znajduje się w tzw. raju podatkowym. Wśród tych informacji znajdą się wartości poszczególnych transakcji, osiągnięte w tych transakcjach wyniki finansowe oraz weryfikacja ich rynkowego charakteru, tj. porównanie tych wyników z przedziałem rynkowym rentowności dla porównywanych transakcji, wynikającym z analizy porównawczej.

Niezłożenie oświadczenia i formularza TPR w terminie lub przedstawienie w nich informacji niezgodnych ze stanem faktycznym grozi sankcjami na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego - grzywną w wysokości do 720 stawek dziennych (w 2021 roku maksymalnie 26,8 mln zł).

Jak złożyć oświadczenie i formularz TPR?

Oświadczenie mają obowiązek złożyć podmioty powiązane, które objęte są obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Pod oświadczeniem podpisuje się kierownik jednostki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), podając w treści oświadczenia pełnioną przez siebie funkcję. Co istotne, od 1 grudnia 2020 r. obowiązują uproszczone zasady dotyczące podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Zmiana ta sprowadza się do tego, że zamiast dotychczasowej zasady, zgodnie z którą oświadczenie takie musiał podpisać cały zarząd spółki, została wprowadzona zasada, która pozwala na podpisanie oświadczenie jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji w spółce. Warunkiem uproszczenia jest, aby w momencie składania oświadczenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19.

Oświadczenie należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego - podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego. Nie ma możliwości podpisania oświadczenia przez pełnomocnika ani przez prokurenta (zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego prokurę należy traktować jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa). 

Oświadczenie składa się do właściwego dla podmiotu powiązanego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a dokładnie na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Nie ma możliwości złożenia oświadczenia w formie papierowej. 

Formularz TPR składany jest do Szefa KAS. Można go składać wyłącznie w formie elektronicznej (tj. przesłać przez bramkę eDeklaracje). Za złożenie formularza TPR odpowiada kierownik jednostki, najczęściej zarząd spółki. W przypadku spółek osobowych formularz TPR składany jest przez wyznaczonego (jednego) wspólnika. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych (w przeciwieństwie do podpisywania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych).