Aktualności

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE ws DAC6

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE ws. przepisów o MDR

 

Zespół CASP

 

W dniu 29 lutego 2024 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ang. Advocate General) – Nicholas Emiliou, wydał opinię w sprawie C-623/22. Sprawa dotyczy ważności Dyrektywy Rady 2018/822 (tzw. DAC6) zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej, w świetle różnych zasad gwarantowanych Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC). Belgijski trybunał konstytucyjny zawnioskował w tym zakresie o wydanie przez TSUE orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

 

Rzecznik Generalny zalecił TSUE, aby ten uznał, że żadna z obaw podniesionych przez belgijski trybunał nie może mieć wpływu na ważność DAC6. Rzecznik Generalny stwierdził również, że chociaż kilka kluczowych pojęć zawartych w DAC6 jest szerokich i ogólnych, są one jednak „w miarę jasne” i nie stanowią naruszenia KPP i EKPC. We wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, belgijski trybunał zapytał o kilka kwestii, co do których Rzecznik Generalny odniósł się w następujący sposób:

- Rzecznik Generalny stwierdził, że nie ma przeszkód, aby przepisy o raportowaniu schematów podatkowych wynikające z DAC6 stosować także do innych podatków, nie tylko do podatku dochodowego od osób prawnych. W przeciwnym wypadku – w ocenie Rzecznika Generalnego – mogłoby dojść do nieraportowania pewnych uzgodnień, co wypaczałoby realizację celu tych

przepisów;

- zdaniem Rzecznika Generalnego wszystkie pojęcia sformułowane w DAC6 są transparentne i zrozumiałe, np. kryterium głównej korzyści, 30-dniowy termin na raportowanie, sformułowanie „wdrożenie” czy „uzgodnienie”;

- jeżeli chodzi o zwolnienie z obowiązku przekazania informacji ze względu na tajemnicę zawodową, to w ocenie Rzecznika Generalnego mogą się powołać na tajemnicę zawodową wyłącznie „adwokaci i inni profesjonaliści, którzy w wyjątkowych okolicznościach są traktowani w taki sam sposób jak adwokaci”. Rzecznik Generalny podniósł jednak, że przepisy w tym zakresie mogą budzić wątpliwości, ze względu na różny sposób uregulowania kwestii tajemnicy zawodowej w poszczególnych państwach członkowskich UE;

- w ocenie Rzecznika Generalnego, przepisy DAC6 mogą dotyczyć transakcji w zupełności zgodnych z prawem, a ich raportowanie nie oznacza jakiejkolwiek oceny legalności tychże uzgodnień.

 

Co prawda, TSUE nie jest formalnie związany tą opinią, to jednak w praktyce zazwyczaj orzeczenie TSUE jest tożsame z poprzedzającą go opinią Rzecznika Generalnego. Z całą opinią Rzecznika Generalnego możecie Państwo zapoznać się tutaj:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283306&pageIndex=0&doclang

=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5198209