Aktualności

Poprawa efektywności przepisów TP

Międzynarodowa współpraca na rzecz efektywności polskich przepisów TP

Paulina Karniej-Kmita

19 listopada 2021 r. Ministerstwo Finansów zainaugurowało rozpoczęcie projektu współpracy międzynarodowej nad reformą polskich regulacji z zakresu cen transferowych. 

 

Projekt „Strenghthening the transfer pricing legal system against tax evasive behaviour” ma na celu analizę i ocenę obowiązujących w Polsce przepisów prawnych w dziedzinie cen transferowych. Nad poprawą efektywności polskich przepisów z zakresu cen transferowych współpracować będą eksperci OECD, Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych, tj. państw partnerskich projektu uznawanych za liderów w zakresie konkurencyjności regulacji TP.

 

W efekcie prac prowadzonych w ramach projektu mają powstać wnioski dotyczące efektywności polskich przepisów z zakresu cen transferowych i ewentualne rekomendacje dotyczące zmian w przepisach. W tym zakresie wykorzystane zostaną następujące narzędzia:

  • Analiza przez grono ekspertów wybranych zagadnień dotyczących cen transferowych w ramach sesji szkoleniowych typu case study – zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów jednym z kluczowych punktów w tym zakresie będzie analiza elektronicznego raportowania cen transferowych TPR w celu zwiększenia efektywności tego narzędzia;
  • Opracowanie wewnętrznego programu rozwoju kompetencji dla urzędników polskiej administracji podatkowej odpowiadającego na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnopodatkowego;
  • Wymiana dobrych praktyk z administracjami państw partnerskich z zakresu cen transferowych, w tym stosowanych przez nie rozwiązań technologicznych, dedykowanych narzędzi stosowanych wobec dużych podatników oraz doświadczeń w zakresie rozwiązywania sporów transgranicznych.

 

W trakcie dwuletniego okresu trwania projektu przedstawiane będą efekty podsumowujące poszczególne etapy prac.

 

Projekt „Strenghthening the transfer pricing legal system against tax evasive behaviour” jest realizowany w ramach unijnego Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI), który  stanowi kontynuację Programu Wspierania Reform Strukturalnych. Instrument jest zarządzany przez Komisję Europejską (DG REFORM) i służy wspieraniu państw członkowskich w opracowywaniu i wdrażaniu reform, które sprzyjają wzrostowi gospodarczemu i inkluzywnosci społecznej.

 

 

Wpis opracowany na podstawie:

https://www.gov.pl/web/finanse/sukces-mf-polska-rozpoczyna-projekt-w-ramach-unijnego-programu-tsi   

https://ec.europa.eu/reform-support/strengthening-capacity-transfer