Aktualności

Przegląd zmian w cenach transferowych 2023

Przegląd najważniejszych zmian w cenach transferowych 2023

Agnieszka Hejwowska

W 2023 roku będą wypełniane obowiązki sprawozdawcze za rok podatkowy 2022. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych zmian, które będą miały zastosowanie dla transakcji realizowanych w 2022 roku. 

W przypadku transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczętym po 31 grudnia 2021 podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenia formularza TPR-C w terminie kolejno do końca 10. oraz 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W praktyce, w przypadku podmiotów, których koniec roku podatkowego 2022 był tożsamy z rokiem kalendarzowym, termin na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych przypadnie na koniec października 2023 roku, a formularza TPR-C na koniec listopada 2023 roku. 

Istotne zmiany zostały wprowadzone w zakresie przepisów i raportowania dotyczących tzw. transakcji rajowych, zarówno pośrednich jak i bezpośrednich. W przypadku bezpośrednich transakcji rajowych próg istotności uległ podwyższeniu do (i) 2,5 mln PLN dla transakcji finansowych oraz (ii) 0,5 mln PLN dla transakcji innych niż finansowe. Z kolei przepisy dotyczące pośrednich transakcji rajowych zostały uchylone. Należy również zwrócić uwagę na to, że zmiany dotyczące zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich transakcji rajowych mają zastosowanie z mocą wsteczną  i odnoszą się do (i) transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 roku oraz (ii) rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 roku.

Szereg zmian dotyczy również składania informacji o cenach transferowych (TPR-C). We wrześniu 2022 roku zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów regulujące informacje i formę prezentacji formularza TPR-C. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych zmian: 

  1. Zmiana adresata z szefa Krajowej Administracji Skarbowej na naczelnika Urzędu Skarbowego. 
  2. Wprowadzenia nowego wskaźnika, tj. udziału kosztów operacyjnych z podmiotami powiązanymi w kosztach operacyjnych ogólem.
  3. Połączenia Oświadczenia i formularza TPR-C.
  4. Rozwinięcie informacji o przeprowadzeniu korekty porównywalności, tj. wprowadzenia informacji o tym, czy wskutek korekty nastąpiło zmniejszenie / zwiększenie wyniku o więcej / mniej niż 30% (lub stwierdzenie niemożności takiego oszacowania). 
  5. Wprowadzenie obowiązku przyporządkowania (alokacji) wartości transakcji do krajów kontrahentów. 
  6. Ograniczenie wymaganych informacji w przypadku mikro i małych przedsiębiorców.
  7. Wprowadzenie oddzielnej sekcji (F) poświęconej raportowaniu refaktur. 

W praktyce, na pewno dla wielu podatników wyzwaniem będzie wyznaczenie dodatkowego wskaźnika, ponieważ nie jest on oparty wyłącznie na pozycjach z RZiS. Liczne wątpliwości prawdopodobnie będą dotyczyły połączenia Oświadczenia oraz TPR-C i tym samym, uprawnionych do ich podpisania  oraz ponoszenia odpowiedzialności za poprawność informacji w nich zawartych.

Źródła: 

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/publikacja-nowych-rozporzadzen-w-sprawie-informacji-o-cenach-transferowych/

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/wejscie-w-zycie-nowych-regulacji-w-zakresie-transakcji-rajowych/