Aktualności

Raport OECD ws kwoty B

Raport w ramach Pillar 1 i kwoty B

Zespół CASP

19 lutego 2024 r. OECD opublikowało raport „Pillar One – Amount B”, który wprowadza uproszczone podejście do stosowania zasady ceny rynkowej dla wyceny działalności marketingowej i dystrybucyjnej.

W dużym uproszczeniu, „Kwota B” (ang. „Amount B”) to prawo do stosowania uproszczonego podejścia (ang. "simplified and streamlined approach") podczas ustalania cen transferowych dla transakcji dotyczących:

- dystrybucji i marketingu, w ramach których dystrybutor nabywa towary od jednego lub większej liczby podmiotów powiązanych z zamiarem dokonywania sprzedaży hurtowej do podmiotów niepowiązanych;

- sprzedaży agencyjnej lub komisowej, w których odpowiednio: agent lub komisant przyczynia się do hurtowej dystrybucji towarów przez podmiot powiązany/ podmioty powiązane na rzecz podmiotu niepowiązanego/ podmiotów niepowiązanych.

Dla przedstawionych powyżej rodzajów transakcji będzie przysługiwało prawo do odniesienia się do matrycy cenowej (ang. "pricing matrix") opublikowanej w raporcie w przypadku ustalania ceny rynkowej.

Treść raportu określa warunki objęcia dystrybutora zakresem „Kwoty B”, z uwzględnieniem czynności dodatkowych jakie wykonuje, np. w zakresie prowadzenia działań produkcyjnych.

Zasadniczym celem wprowadzenia nowych przepisów w tym zakresie jest ograniczenie sporów w zakresie cen transferowych, redukcja wydatków jakie przedsiębiorstwa muszą ponosić w związku z przestrzeganiem przepisów podatkowych (compliance) oraz zwiększenie pewności podatkowej (transparentności podatkowej).

Treść wytycznych uwzględnionych w raporcie została zintegrowana z istniejącymi wytycznymi OECD dotyczącymi cen transferowych, jak również zostały zaproponowane zmiany w Komentarzu do Artykułu 25 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD.

Administracje podatkowe poszczególnych państw mogą zdecydować się na zastosowanie uproszczonego podejścia dla transakcji w latach podatkowych rozpoczynających się najwcześniej od 1 stycznia 2025 r.

Z całością raportu możecie Państwo zapoznać się tutaj - https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/pillar-one-amount-b_21ea168b-en