Aktualności

Rezydencja podatkowa w UK

Zmiany zasad opodatkowania w UK dotyczące osób fizycznych zmieniających rezydencję podatkową 

Zespół CASP

W Wielkiej Brytanii zostały wprowadzone istotne zmiany zasad opodatkowania, przede wszystkim dla osób fizycznych nieposiadających miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii (ang. non-UK domiciled individuals).

Obecnie, osoby fizyczne, które mają zagraniczną rezydencję i przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii (nie mając nigdy wcześniej rezydencji podatkowej w UK), mogą korzystać z uproszczonych zasad rozliczeń podatkowych, polegających na opodatkowaniu zasadniczo wyłącznie dochodów osiąganych w Wielkiej Brytanii. Z kolej, dochody generowane poza Wielką Brytanią nie podlegają tam opodatkowaniu tak długo, jak nie zostaną tam „przeniesione”.

Z początkiem drugiego kwartału 2025 roku zacznie obowiązywać nowy system oparty na rezydencji podatkowej, a więc w/w uproszczony model rozliczeń zostanie zniesiony.

W ramach nowego systemu każdy, kto był rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii przez ponad cztery lata, będzie płacił brytyjski podatek od swoich zagranicznych dochodów i zysków, niezależnie od statusu miejsca zamieszkania, z czteroletnią ulgą dla nowo przybyłych (pod warunkiem, że nie byli rezydentami podatkowymi przez ostatnie dziesięć lat).

Ustalenia przejściowe dla obecnych osób fizycznych niebędących rezydentami, które korzystają z zasady „przekazów pieniężnych” (ang. remittance basis”), będą obejmować opcję ponownego ustalenia wartości aktywów kapitałowych do 5 kwietnia 2019 r. oraz tymczasowe 50% zwolnienie z opodatkowania dochodów zagranicznych w pierwszym roku obowiązywania nowego systemu (2025-2026). Rząd Wielkiej Brytanii wprowadzi również dwuletni tymczasowy system repatriacji dla osób fizycznych, które zapłaciły podatek na podstawie „przekazów pieniężnych” przed 6 kwietnia 2025 r., aby sprowadzić wcześniej naliczone zagraniczne dochody i zyski do Wielkiej Brytanii według 12% stawki podatkowej. Uprawnieni pracownicy będą również mogli ubiegać się o ulgę „Overseas Workday Relief” w ciągu pierwszych trzech lat rezydencji podatkowej w odniesieniu do dochodów z obowiązków pracowniczych wykonywanych za granicą. 

Rząd Wielkiej Brytanii zamierza również przejść na system oparty na rezydencji w odniesieniu do podatku od spadków. W tym zakresie planowane jest przeprowadzenie przez władze skarbowe szerokich konsultacji społecznych.

Źródło: https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-the-taxation-of-non-uk-domiciled-individuals/technical-note-changes-to-the-taxation-of-non-uk-domiciled-individuals