Aktualności

2020-07-21

SLIM VAT

W czasie trwającej pandemii COVID-19, szczególnie trudnej dla przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów („MF”) przygotowało pakiet zmian w zakresie podatku VAT. Zmiany te mają na celu ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom. SLIM VAT, bo tak właśnie autorzy określają nowe rozwiązania, są efektem pogłębionej refleksji oraz audytu przepisów podatkowych dokonanego przez MF. Głównym celem zmian jest takie ukształtowanie przepisów w zakresie VAT, aby ułatwić przedsiębiorcom rozliczenia poprzez zmniejszenie ilości formalności, dzięki czemu będą mogli oszczędzić czas oraz ograniczyć koszty.

Podczas prac nad nowymi rozwiązaniami zdefiniowano cztery obszary zmian:

1. Uproszczenia dotyczące korekt faktur  

W przypadku faktur korygujących in-minus (zmniejszających podstawę opodatkowania) zrezygnowano z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.  Dzięki temu rozwiązaniu podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej. Musi jednak posiadać dokumentację, z której będzie wynikało,  że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Odpowiednia korekta podatku naliczonego po stronie nabywcy będzie dokonywana również w tym samym okresie. Zdaniem MF, dzięki tym zmianom uda się znacznie uprościć rozliczenia. Podatnicy nie będą musieli bowiem gromadzić potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwać na ich dostarczenie. Nie będą również konieczne korekty deklaracji w tym zakresie.

W przypadku faktur korygujących in-plus (zwiększających podstawę opodatkowania), z uwagi na brak klarownych regulacji, wprowadzono przepisy określające sposób ich ujęcia w rozliczeniach VAT. Rozliczenie to ma być dokonywane na bieżąco, w okresie wystawienia faktury korygującej.

2. Uproszczenia dla eksporterów

W celu zastosowania 0% stawki VAT od zaliczki w eksporcie towarów, MF planuje wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Zmiana ta ma na celu poprawę sytuacji eksporterów.

3. Nowe zasady przeliczania kursu walut

Dzięki nowym rozwiązaniom, będzie możliwy wybór zasad przeliczania kursu walut na potrzeby VAT jak dla przychodu w podatku dochodowym. Rozwiązanie to ma na celu skrócenie czasu na ustalanie kursu walut dla jednej transakcji.

4. Korzyści przy odliczaniu VAT

W ramach tej kategorii umieszczono szereg rozwiązań dotykających różnych sfer podatku VAT:

  • wydłużono termin do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy; dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwe odliczenie VAT z faktury w ciągu czterech miesięcy - bez konieczności korygowania deklaracji,
  • wprowadzono możliwość odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • zwiększono limit dla jednorazowych prezentów o małej wartości – z 10 zł do 20 zł.

MF liczy na przyjęcie odpowiednich zmian legislacyjnych jeszcze w 2020 r., tak aby pakiet zmian SLIM VAT wszedł w życie w 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów, https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat--uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat

***

Krzysztof Michalczak