Aktualności

Sprawozdania o podatku dochodowym

Ujawnianie sprawozdania o podatku dochodowym

Zespół CASP

Ministerstwo Finansów wydało komunikat odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu implementację do polskich przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 01.12.2021, str.1; dalej: Dyrektywa). 

Dyrektywa – podobnie jak np. przepisy o MDR – ma służyć przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie luk w krajowych i międzynarodowych przepisach podatkowych mające na celu transfer zysków z jednego kraju do drugiego w celu redukcji zobowiązania podatkowego. 

Dyrektywa nakłada na międzynarodowe przedsiębiorstwa (w skrócie: grupy kapitałowe o skonsolidowanych przychodach przekraczających kwotę 750 mln EUR), obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje („sprawozdanie o podatku dochodowym”).

Sprawozdanie o podatku dochodowym ma uwzględniać dane z podziałem na wszystkie kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla tzw. „rajów podatkowych”. W stosunku do innych krajów, informacje te będą przedstawiane w formie zagregowanej.

W ocenie Ministerstwa Finansów, przepisy te mają na celu zwiększenie przejrzystości podatkowej. Jak wynika z komunikatu na stronie resortu: „Sprawozdawczość w podziale na kraje może wzmocnić zaufanie publiczne i zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw przez przyczynianie się – poprzez płacenie podatków – do dobrobytu w kraju, w którym prowadzona jest działalność. Może ona również wspierać świadomą debatę na temat potencjalnych braków w systemach podatkowych. Sprawozdawczość podatkowa w podziale na kraje, obejmująca publikowanie określonego zestawu danych przez duże przedsiębiorstwa wielonarodowe, daje ogółowi społeczeństwa ogólny przegląd podatków płaconych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe od ich dochodu.”

Przepisy Dyrektywy mają zostać implementowane poprzez nowelizację przede wszystkim ustawy o rachunkowości. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca pierwszego kwartału 2024 r. Pierwsze raportowanie ma z założenia objąć rok podatkowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-zmianie-niektorych-innych-ustawy

Projekt nowelizacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381454/katalog/13034111#13034111