TAX WEBINAR

*Pola wymagane (Required options)Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowym przetwarzanych w celu zgłoszenia uczestnictwa w celach komunikacji dotyczącej webinarium CASP/IFA jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@sgh.waw.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna treść informacji związanych z przetwarzaniem jest dostępna poniżej.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
 1. Administrator

  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
   
 2. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
   
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na konferencję, komunikowania się w związku z konferencją, a także jej rozliczenia i udokumentowania przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja zadań publicznych), w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   
 4. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
   
 5. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
   
 6. Czas przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się z Panią/Panem w związku z wydarzeniem oraz czas niezbędnej archiwizacji.
   
 7. Prawa związane z przetwarzaniem

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W ramach przetwarzania opartego na realizacji zadań publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu.
   
 8. Prawo wniesienia skargi

  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Informujemy, że wydarzenie może być rejestrowane w odniesieniu do wizerunku panelistów


___________________________
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm., dalej RODO
2 T. j. Dz. U. 2020, poz. 85.