Indeksy CASP

Dochody budżetu państwa z akcyzy w 2019 r.

Podstawowym źródłem dochodów z akcyzy są paliwa silnikowe, które generują ok. 45 proc. dochodów budżetu państwa. Drugim największym źródłem dochodów z akcyzy jest opodatkowanie wyrobów tytoniowych. Znacznie mniejszych dochodów dostarcza opodatkowanie akcyzą alkoholu – w postaci wyrobów spirytusowych – oraz piwa. Pozostałe towary opodatkowane akcyzą opowiadają za ok. 1/10 dochodów.

 

Informacji na ten temat dostarczają sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej MF (https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne) oraz Analizy wykonania budżetu państwa NIK (https://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa.

 

Zgodnie z szacunkowymi danymi o wykonaniu budżetu państwa w 2019 r. (https://www.gov.pl/web/finanse/szacunek-2019) dochody z akcyzy wyniosły 72395,9 mln zł, co oznacza, że pozostały na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do 2018 r. Taka sytuacja ostatni raz zdarzyła się w 2013 r. Warto podkreślić, że wskazane wartości dotyczą kwot nominalnych – nie uwzględniają zatem inflacji.