Aktualności

Implementacja DAC7

Nowy projekt implementacji przepisów Dyrektywy „DAC7”

Zespół CASP

W dniu 13 lutego 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania ("DAC7").

Celem tych przepisów jest nałożenie obowiązku raportowania przez operatorów platform informacji o sprzedawcach oraz nałożenia obowiązku dochowania określonych procedur należytej staranności w zakresie ustalenia przez sprzedawców ich statusu, rezydencji podatkowej oraz szczegółowych informacji o dokonywanej sprzedaży. Operatorem platformy jest zasadniczo podmiot, który zawiera umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy (lub części tej platformy).

Szerzej o założeniach DAC7 pisaliśmy tutaj: https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/mf-rozpoczelo-konsultacje-ws-dac7

Nowy projekt uwzględnia konsultacje publiczne prowadzone w pierwszym kwartale 2023 roku. Uszczegóławia on przedmiot raportowania, czyli tzw. „stosowne czynności”. Są to:

  • udostępnianie nieruchomości, udziału w nieruchomościach lub ich części, w tym pomieszczeń przynależnych,
  • usługi świadczone osobiście obejmujące pracę w zadaniowym lub czasowym systemie czasu pracy przez osobę fizyczną działającą na rzecz lub w imieniu podmiotu wykonywaną za pośrednictwem platformy na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy,
  • sprzedaż towarów,
  • udostępnienie środka transportu.

Nowy projekt zawiera tożsame z poprzednim projektem nowelizacji regulacje w zakresie nakładania sankcji za naruszenie przepisów o raportowaniu, tj. administracyjna kara pieniężna w wysokości nawet do 1 miliona złotych, a także odpowiedzialność osobista na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego będąca karą grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych.

Ze względu na opóźnienie w transpozycji tych przepisów do polskiego systemu prawnego, nowe regulacje mają objąć okres już od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Operator platformy na którym ciążą obowiązki sprawozdawcze, będzie zobowiązany do przeprowadzenia należytej staranności w terminie do końca grudnia 2024 roku, a także do pierwszego raportowania w terminie do końca stycznia 2025 roku.

Zasadniczo nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

Należy wskazać, że Komisja Europejska wszczęła procedurę „naruszeniową” wobec m.in. Polski z racji niewdrożenia przepisów DAC7 do końca 2022 roku - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/inf_23_3445

Z nowym projektem nowelizacji możecie Państwo zapoznać się tutaj - https://legislacja.gov.pl/projekt/12381606/katalog/13034863#13034863