Aktualności

IV konferencja naukowa CASP SGH

IV Konferencja naukowa CASP SGH – za nami

Zespół CASP

W dniu 23 maja 2024 r. odbyła się konferencja naukowa zatytułowana "Globalny podatek minimalny – szanse i wyzwania dla Polski" organizowana przez CASP SGH oraz IFA Poland.

Przedmiotem dyskusji były główne problemy dotyczące wdrożenia dyrektywy GLoBE i wyzwania, które stawia ona przed biznesem oraz organami skarbowymi.

Panel 1 był moderowany przez prof. dr hab. Dominika J. Gajewskiego. Obejmował on dyskusję nt. wpływu globalnego podatku minimalnego na funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce. Uczestniczyli w nim dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ (NSA), dr Piotr Karwat (SGH), Jarosław Szatański (MF), dr Filip Majdowski (EY) oraz Krzysztof Berliński (Orlen). Paneliści omówili przebieg i tło procesu związanego z powstaniem tych przepisów w OECD, uwzględniając kształt dyrektywy UE oraz polskiego projektu ustawy. Dyskutowano nad wpływem Dyrektywy Rady 2022/2523 na konkurencyjność Polski w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także omówiono wybrane zagadnienia problemowe wynikające z projektu ustawy implementującej dyrektywę.

Panel 2, pod patronatem Women of IFA Network, skupił się na interakcjach globalnego podatku minimalnego z prawem krajowym. Moderatorką była dr Monika Laskowska, a uczestniczkami dyskusji były prof. dr hab. Hanna Litwinczuk (UW), Beata Sobocha-Holc (NSA), Anna Sobierajska-Sokół (KAS), oraz Magdalena Zalech (EY Polska). Omawiane były liczne problemy szczegółowe związane m.in. nadużyciem międzynarodowych umów podatkowych poprzez wprowadzenie mechanizmu UTPR, kwestie ekstraterytorialności UTPR, czy też nowymi obowiązkami rozliczania globalnego podatku minimalnego.

Panel 3 moderowany była przez prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic. Obejmował on dyskusję nt. wpływu Filaru 2 na system zachęt inwestycyjnych dla biznesu w Polsce. Uczestnikami byli dr hab. Aleksander Werner prof. SGH (SGH), dr hab. Błażej Kuźniacki prof. UŁa (PwC Netherlands, IFA), dr Jakub Jankowski (MF), Łukasz Kuśmierz (MF) oraz Łukasz Groń (EY Polska). Dyskusja podczas tego panelu obejmowała m.in. możliwe zmianach w zakresie ulg podatkowych, a także ryzyko sporów w oparciu o międzynarodowe umowy o ochronie inwestycji z inwestorami narażonymi na utratę przywilejów podatkowych wskutek wdrożenia podatku wyrównawczego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział – zarówno stacjonarny, jak i zdalny. Podziękowania także dla organizatorów, w szczególności pana prof. Dominika Gajewskiego, dr Moniki Laskowskiej i dr Wojciecha Sztuby.