Aktualności

W ostatnich tygodniach do polskiego porządku prawnego zostało wprowadzonych kilka aktów prawnych nowelizujących przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) i zmieniających terminy na raportowanie MDR. Poniżej przybliżamy te zmiany.

2020-07-21

MDR - podsumowanie ostatnich zmian w przepisach

W ostatnich tygodniach do polskiego porządku prawnego zostało wprowadzonych kilka aktów prawnych nowelizujących przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) i zmieniających terminy na raportowanie MDR. Poniżej przybliżamy te zmiany.

1.     Tarcza 4.0 – odroczenie terminów raportowania schematów innych niż transgraniczne

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadziła kolejne ułatwienia w zakresie MDR w związku z COVID-19.

Zgodnie z tą ustawą wszystkie terminy związane z raportowaniem schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-10.

Dla schematów podatkowych transgranicznych ustawa ta przewidziała jednak ograniczenie - terminy te nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten był związany ze zmianami opisywanymi w punkcie 2 poniżej.

2.      Zmiany w przepisach MDR

W dniu 25 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Potocznie ustawa ta jest nazywana „ustawą uszczelniającą”, gdyż składa się z następujących głównych trzech części:

  • pierwsza część wprowadza przepisy uszczelniające system podatku dochodowego od osób prawnych poprzez implementację dyrektywy ATAD 2 w zakresie przepisów o kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich,
  • druga część przepisów obejmuje zmiany ustawy o VAT i implementację dyrektywy 2018/1910 w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku VAT dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi,
  • trzecia część przepisów ma na celu dopełnienie transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych („dyrektywa MDR”) oraz doprecyzowanie obowiązujących przepisów dot. MDR.

Zmiany przewidziane w Ustawie dotyczące MDR przede wszystkim nakładają na podatników obowiązek ponownego raportowania schematów podatkowych transgranicznych. Tym samym, NSP (numery schematów podatkowych) nadane schematom podatkowym transgranicznym przed 1 lipca 2020 r. są unieważniane z mocy prawa. W tym zakresie ustawa wprowadziła nowe terminy na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z wdrożeniem takiego schematu dokonano w okresie przejściowym, tj. między 26 czerwca 2018 i 30 czerwca 2020 r. Terminy te dla promotora, korzystającego i wspomagającego przypadały na okres lipiec – sierpień 2020 r., jednak ostatecznie zostały zmienione (o czym w punkcie 3. poniżej).

Należy zwrócić uwagę, że Ustawa uzupełniła lukę we wcześniejszym brzmieniu przepisów o MDR, które nie przewidywały obowiązku retrospektywnego raportowania schematów podatkowych dla wspomagających. Zgodnie z Ustawą, taki obowiązek został wprowadzony.

W odniesieniu do definicji schematu podatkowego, w Ustawie zaktualizowano jedną ze szczególnych cech rozpoznawczych schematu podatkowego. Zgodnie z art. 86a §1 pkt 13 lit. a tiret drugie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, szczególna cecha rozpoznawcza schematu podatkowego jest spełniona, jeśli uzgodnienie obejmuje podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Do czasu wprowadzenia Ustawy do porządku prawnego, przy określaniu, które terytoria spełniają to kryterium, obowiązywał wykaz RP terytoriów/ krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Obecnie, zgodnie z Ustawą, należy brać pod uwagę także wszystkie terytoria wykazane w unijnej liście jurysdykcji niechętnych do współpracy w celach podatkowych, która jest przyjmowana przez Radę UE. W Polsce ta lista będzie ogłaszana w formie obwieszczenia.

Przepisy w Ustawie przewidują także pewne uproszczenia – np. informacja MDR-3 o zastosowaniu schematu podatkowego nie musi być już podpisywana przez wszystkich członków zarządu podmiotu składającego informację – w przypadku spółek może być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji. Natomiast pełnomocnicy nadal nie są uprawnieni do podpisywania informacji MDR-3 w imieniu spółki.

Od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywała również nowa schema (struktura logiczna) przekazywanych informacji o schematach podatkowych.

3.     Rozporządzenie zmieniające terminy MDR

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami wykonuje delegację jednej z ustaw wprowadzonych wskutek pandemii COVID-19, zgodnie z którą MF może w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy związane z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych.

Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia, zakłócenia wywołane przez COVID-19 mogą utrudniać terminowe spełnianie obowiązków sprawozdawczych. Rozporządzenie uwzględnia także treść ustaleń w zakresie terminów dotyczących raportowania MDR podjętych na poziomie Unii Europejskiej. W tym kontekście zwrócić należy uwagę, że w dniu 26 czerwca 2020 r. opublikowana została dyrektywa Rady (UE) 2020/876, która przewiduje przede wszystkim możliwość wydłużenia przez państwa członkowskie terminów na realizację obowiązków informacyjnych w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych.

Wobec powyższego, Rozporządzenie przedłuża terminy na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z wdrożeniem takiego schematu dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 do 30 czerwca 2020 r. Następujące terminy obowiązują w zależności od podmiotu składającego informację MDR:

  • 31 grudnia 2020 r. – dla promotora,
  • 31 stycznia 2021 r. – dla korzystającego,
  • 28 lutego 2021 r. – dla wspomagającego.

Rozporządzenie przewiduje także zaktualizowane terminy dla promotorów/ wspomagających/ korzystających, w odniesieniu do których w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. powstałyby obowiązki raportowania dla schematów transgranicznych na zasadach ogólnych, a także zmienione terminy na raportowanie MDR-3 i MDR-4.

Linki do wyżej wymienionych aktów prawnych:

1.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001086/O/D20201086.pdf

2.http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001106/O/D20201106.pdf

3.http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001162/O/D20201162.pdf

***

Paulina Karniej - Kmita