Aktualności

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ws BEFIT

Dyrektywa BEFIT – aktualizacja opinii EESC

 

Zespół CASP

 

Na stronie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC) zaktualizowano opinię

dotyczącą tzw. dyrektywy BEFIT, tj. „Framework for Income Taxation (BEFIT)”.

Z opinią możecie Państwo zapoznać się tutaj: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-

information-reports/opinions/business-europe-framework-income-taxation-befit.

Wdrożenie dyrektywy BEFIT ma na celu wprowadzenie nowego, jednolitego zbioru zasad ustalania

podstawy opodatkowania CIT grup kapitałowych działających na terenie Unii Europejskiej.

Dyrektywa BEFIT ma bowiem skutkować obliczaniem przez spółki będące członkiem tej samej grupy

kapitałowej podstawy opodatkowania CIT na bazie jednolitych zasad (aktualnie każde

przedsiębiorstwo jest zobligowane do kalkulacji osobnej podstawy opodatkowania według przepisów

krajowych w państwie, w którym ma siedzibę, a przepisy dotyczące kalkulacji CIT w państwach UE nie

są zharmonizowane). Ponadto, skutkiem dyrektywy BEFIT będzie to, że podstawa opodatkowania

wszystkich członków grupy zostanie zsumowana w jedną podstawę opodatkowania, natomiast zysk

pomiędzy państwami będzie dzielony wg udziału obliczony na podstawie średniej wyników podlegających opodatkowaniu z trzech poprzednich lat podatkowych.

Szerzej o założeniach dyrektywy BEFIT możecie Państwo przeczytać tutaj:

- https://casp.sgh.waw.pl/blog/befit-tp-directive

- https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/propozycja-projektu-dyrektywy-ws-jednolitego-

opodatkowania-cit-befit

Projekt dyrektywy BEFIT ma co do zasady być spójny z Modelowymi Regulacjami OECD w sprawie minimalnego

podatku oraz  Dyrektywą 2022/2523 ws GLOBE przyjętej przez Radę (UE) pod koniec 2022 r. Z założenia,

projekt ten ma zastąpić opracowane wcześniej przez Komisję Europejską propozycje dot. CCTB

(wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych) i CCCTB (wspólna skonsolidowana podstawa

opodatkowania osób prawnych), które zostają wycofane.

Po przyjęciu projektu przez Radę Unii Europejskiej, dyrektywa BEFIT ma wejść w życie z początkiem

lipca 2028 r.