Aktualności

2020-09-16

"Podatek estoński"

Podatek estoński

Ministerstwa Finansów („MF”) ogłosiło wprowadzenie tak zwanego „podatku estońskiego” od 2021 r. Zdaniem MF argumentu, że wprowadzenie tej formy rozliczania w podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”) byłoby celowym rozwiązaniem udostępniającym niektórym spółkom środowisko umożliwiające uzyskanie większej odporności na dekoniunkturę i kryzysy gospodarcze, jak i zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz obniżenie kosztów obsługi podatkowej podatników rozliczających się w ramach nowej instytucji tego podatku.

Wprowadzenie nowej formy podatku ma również wpłynąć na zwiększenie produktywności firm i w konsekwencji zwiększenie liczby miejsc pracy, a w długim okresie, również podwyższenie PKB.

„Podatek estoński” miałby być uiszczany dopiero od wypłaty zysku ze spółki, a nie jak obecnie - od dochodu wypracowanego przez podatnika w danym roku podatkowym. Ta konstrukcja ma na celu zniwelować problemy polskich spółek związanych ze stosunkowo niskimi kapitałami i niechęcią inwestycyjną. Odroczenie opodatkowania zysków wypracowanych w firmie za dany okres umożliwi ich dalszą reinwestycję, co według MF ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firm korzystających z tej formy rozliczeń i ograniczenie czasu poświęcanego na realizację obowiązków podatkowych ze względu m.in. na brak potrzeby weryfikowania możliwości zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, sporządzania określonych sprawozdań podatkowych czy formułowania złożonych strategii podatkowych. Opodatkowanie zysków miałoby następować dopiero w przypadku ich przeznaczenia na inne cele.

Należy zwrócić uwagę, że tzw. „podatek estoński”  w założeniu nie jest podatkiem powszechnym, lecz jest rozwiązaniem, z którego będą mogły korzystać wyłącznie spółki prawa handlowego spełniające łącznie następujące kryteria:

  • ich przychody nie przekraczają 50 mln zł,
  • ich udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne,
  • nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
  • zatrudniają co najmniej 3 pracowników (oprócz udziałowców), 
  • przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • spółki wykazują nakłady inwestycyjne.

Tak skonstruowany CIT miałby trafić do obrotu prawnego w 2021 roku. Jak wskazano powyżej, docelowo ma odpowiadać gospodarczym potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw, których przychody nie przekraczają 50 mln zł i których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Z takich rozwiązań, według danych Ministerstwa Finansów będzie mogła skorzystać znacząca część podatników CIT.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy z 10 sierpnia 2020 r. zmieniającej ustawę o CIT w opisanym zakresie. 

Źródło: Ministerstwo Finansów, https://www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit/https://www.gov.pl/web/kas/estonski-cit-w-prekonsultacjach

 

Autor: Artur Bogucki