Aktualności

Podręcznik OECD ws dwustronnych APA

 „Podręcznik bAPA” opublikowany przez OECD

Paulina Karniej-Kmita

28 września 2022 r. na stronie internetowej OECD opublikowano dokument zatytułowany „Bilateral Advance Pricing Arrangement Manual” (Podręcznik dotyczący Dwustronnych Uprzednich Porozumień Cenowych, dalej jako: „podręcznik bAPA”).

Dwustronne porozumienia cenowe (ang. bilateral advance pricing arrangement, dalej jako: „bAPA”) jako narzędzia zapobiegania sporom podatkowym bezsprzecznie przyczyniają się do realizacji zasady pewności podatkowej zarówno z perspektywy podatników, jak i administracji podatkowych poprzez gwarantowanie przewidywalności w traktowaniu podatkowym transakcji międzynarodowych. Jednakże, podczas pierwszego Tax Certainty Day (16 września 2019 r.) organizowanego przez OECD Forum on Tax Administration (OECD FTA), interesariusze z poszczególnych państw na podstawie doświadczeń z praktycznego stosowania tego narzędzia zidentyfikowali pewne przeszkody, które uniemożliwiają optymalne wykorzystanie procedury bAPA. W nawiązaniu do wniosków z tego spotkania, Forum OECD FTA MAP, we współpracy z programem FTA Large Business International, opracowało podręcznik bAPA.

Podręcznik bAPA ma służyć jako przewodnik usprawniający dwustronną procedurę zawierania uprzednich porozumień cenowych, tj. pewnego rodzaju umowy między podatnikami a organami podatkowymi, w ramach której organy akceptują wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Podręcznik bAPA dostarcza administracjom podatkowym i podatnikom informacji na temat funkcjonowania bAPA i określa 29 najlepszych praktyk dotyczących przeprowadzania procedury bAPA.

Z perspektywy formalnej, podręcznik bAPA stanowi jedynie zbiór rekomendacji, wobec czego nie ma bezpośredniej mocy prawnej w poszczególnych jurysdykcjach. Jednakże, intencją publikacji tych rekomendacji jest umożliwienie administracjom podatkowym pracy nad usprawnieniem istniejących procesów związanych z bAPA w oparciu o dobre praktyki obserwowane na całym świecie w zakresie zawierania uprzednich porozumień cenowych.

W ramach badania prowadzonego przez Forum OECD FTA MAP, Polska jako jedna z 22 jurysdykcji tworzyła grupę fokusową, do której zostały skierowane ankiety dla administracji podatkowych i podatników. Celem ankiety było identyfikowanie sposobów na usprawnienie procesu bAPA, zaś jej wyniki zostały wykorzystane w omawianej publikacji.

Podręcznik bAPA rozpoczyna się od sekcji wprowadzającej, w której zostały `przedstawione główne cele publikacji, podstawowe definicje i założenia procesu bAPA, jak również zostały podsumowane wyniki ankiet dostarczonych przez właściwe organy podatkowe i podatników z grupy fokusowej. W drugiej i trzeciej sekcji podręcznika bAPA zostały omówione poszczególne dobre praktyki, przy czym sekcja druga koncentruje się na dobrych praktykach zwiększających efektywność procesu bAPA jako całości, zaś sekcja trzecia zawiera rekomendacje w zakresie poszczególnych etapów procedury bAPA.

Dokument jest dostępny pod linkiem: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/bilateral-advance-pricing-arrangement-manual_4aa570e1-en

 

Źródło: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/bilateral-advance-pricing-arrangement-manual_4aa570e1-en