Aktualności

2021-07-09

Polski Ład w cenach transferowych

Planowane ułatwienia w zakresie cen transferowych

Agnieszka Iwańska

Resort finansów opublikował propozycję rozwiązań podatkowych związanych z programem „Polski Ład”, w tym planowane zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transferowych. Założenia „Polskiego Ładu” w cenach transferowych mają póki co charakter prekonsultacji podatkowych. 

Celem nowych rozwiązań jest uproszczenie przepisów i wydłużenie terminów na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych, redukcja obowiązków sprawozdawczych, zmniejszenie biurokracji i rozwiązanie niektórych z dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych.

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze propozycje zmian przepisów w zakresie cen transferowych:

Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych:

 • ujednolicono z innymi przepisami ustawy o PIT i CIT pojęcie spółki niemającej osobowości prawnej;
 • zaproponowano, aby powiązanie zachodziło pomiędzy spółką niebędącą osobą prawną a każdym z jej wspólników odrębnie;
 • doprecyzowano kwestię wywierania znaczącego wpływu, odnosząc się również do udziału w stratach spółek. W sytuacji wystąpienia powiązań w momencie, gdy udział wspólnika w zyskach nie przekroczyłby progu ustawowego, a jednocześnie udział w stracie spółki zostałby określony na poziomie przekraczającym próg 25%, warunek wywierania znaczącego wpływu zostałby spełniony;
 • dodano ustawową definicję porozumienia podatkowego i porozumienia inwestycyjnego w rozumieniu Ordynacji Podatkowej;
 • zaproponowano zmianę pojęcia roku obrotowego na rok podatkowy.

Korekty cen transferowych (korekty TP):

 • dopuszczono możliwość zastosowania korekty in minus w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty TP w określonej wysokości przez podmiot powiązany;
 • zaproponowano rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty TP w zeznaniu rocznym, co skutkuje uchyleniem jednego z warunków formalnych dokonania takiej korekty.

Safe harbour finansowy – bezpieczna przystań dla niektórych transakcji finansowych:

 • zgodnie ze zmianami, okresem w którym badany jest warunek możliwości skorzystania z instytucji safe harbour dla transakcji finansowych, ma być rok podatkowy;
 • zaproponowano doprecyzowanie momentu, na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami safe harbour finansowego w zakresie oprocentowania, przesądzając, iż powinny one zostać spełnione każdorazowo w przypadku zmiany umowy pożyczki.

Wartość transakcji:

 • doprecyzowano pojęcie wartości transakcji w przypadku umowy depozytu, gdzie wartość transakcji odnosić się będzie do wartości kapitału, a w przypadku umów ubezpieczeń lub reasekuracji do sumy ubezpieczenia (w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi do łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną);
 • zaproponowano powiązanie pojęcia wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku od towarów i usług. Podatek co do zasady jest neutralny dla czynnych podatników VAT, zatem w wartości transakcji nie powinien być uwzględniany. W przypadku braku jego neutralności wartość transakcji powinna go uwzględniać.

 

Wydłużenie terminów:

 • Zaproponowano przedłużenie następujących terminów:
  • na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu kontrolującego do 14 dni;
  • na przygotowanie dokumentacji cen transferowych: do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
  • na złożenie informacji o cenach transferowych: do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Zwolnienia:

 • rozszerzenie możliwości wyłączenia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce;
 • zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji objętych porozumieniem podatkowym lub porozumieniem inwestycyjnym;
 • zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji dla transakcji safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji;
 • zwolnienie z obowiązku dokumentowania dla tzw. czystego refakturowania jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki: 
  • nie powstaje wartość dodana i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku,
  • rozliczenie następuje bez zastosowania klucza alokacji,
  • rozliczenie nie jest związane z inną transakcją kontrolowaną,
  • rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego,
  • podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Analizy cen transferowych:

 • możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej dla transakcji:
  • kontrolowanych, zawieranych przez podatników będących mikro/małymi przedsiębiorcami rozumieniu Prawa przedsiębiorców,
  • innych niż kontrolowane, zawieranych przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z raju podatkowego (nadal będzie istniał obowiązek przygotowania dokumentacji oraz złożenia formularza TPR),
  • spełniających kryteria zwolnienia safe harbour dla transakcji kontrolowanych, stanowiących usługi o niskiej wartości (regulacja obecnie funkcjonująca),
 • ponadto doprecyzowano, że w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze, analiza cen transferowych będzie obejmowała w szczególności przyjęte zasady dotyczące praw wspólników lub stron umowy do udziału w zysku lub majątku oraz uczestnictwa w stratach.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie oświadczenia do informacji o cenach transferowych (formularz TPR) – podatnik będzie składał tylko jeden formularz.

Informacja o cenach transferowych:

 • wprowadzenie przepisu odnoszącego się do źródeł danych do sporządzenia informacji o cenach transferowych TPR. W przypadku obowiązku posiadania lokalnej dokumentacji cen transferowych, podatnik będzie zobowiązany do złożenia formularza TPR w oparciu o informacje w niej zawarte. W przeciwnym przypadku informacje powinny pochodzić ze sprawozdania finansowego bądź innych dokumentów, przy czym nie określono ich w formie zamkniętego katalogu, zostawiając podatnikowi wypełnienie obowiązku w sposób najbardziej odpowiadający prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zrezygnowano z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który obowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych za spółkę.

Sankcje:

 • modyfikacja sankcji karnych skarbowych w zakresie lokalnej dokumentacji TP i informacji o cenach transferowych:
  • niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie ze stanem rzeczywistym dokumentacji lub informacji o cenach transferowych: kara grzywny do 720 stawek dziennych, 
  • sporządzenie dokumentacji lub informacji o cenach transferowych po terminie: kara grzywny do 240 stawek dziennych.

ORD-U:

 • wprowadzenie zwolnienia z obowiązku składania informacji o zawartych umowach z nierezydentami dla podatników lub spółek niebędących osobami prawnymi, którzy mają obowiązek złożenia TPR i nie dokonują tzw. „transakcji rajowych”.

 

Powyższe zmiany pozwoliłyby na zmniejszenie biurokracji związanej ze spełnieniem obowiązków z zakresu cen transferowych, w tym również na uproszczenie obowiązków, przykładowo ze względu na brak konieczności składania dwóch osobnych dokumentów takich jak oświadczenie i formularz TPR. 

Z materiałem Ministerstwa Finansów mogą Państwo zapoznać się tutaj - https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-rozwiazan-dla-powrotu-kapitalu-do-polski-i-zmiany-w-zakresie-cen-transferowych-w-prekonsultacjach.

O efektach realizowanych prac i trwających konsultacjach będziemy informować w kolejnych wpisach.