Aktualności

2022-07-18

Tax Administrations 2022

Raport OECD Tax Administration 2022

Paulina Karniej-Kmita

23 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) został opublikowany nowy raport pt. „Tax Administration 2022”.

Raport „Tax Administration 2022” stanowi dziesiątą edycję serii raportów „Tax Administration” publikowanych przez OECD. Na podstawie danych pochodzących z 58 jurysdykcji, które wspólnie kreują około 90% światowego PKB, raport przedstawia kompleksowy obraz stanu administracji podatkowych w 2020 r. 

W raporcie czytelnicy znajdą informacje porównawcze zawarte w 76 tabelach obejmujące wyniki administracji podatkowych oraz dane z różnych obszarów i aspektów ich działalności (np. analityka dochodów z podatków, efektywność poboru podatków, współpraca z innymi resortami administracji państwowej, transformacja cyfrowa czy usługi dla podatników). Informacje te mają na celu pomóc administracjom podatkowym w dzieleniu się dobrymi praktykami i rozważeniu możliwych kierunków dalszych ulepszeń i usprawnień działania aparatu podatkowego.

Jest to pierwsza edycja raportu z serii „Tax Administration”, która pokazuje wpływ pandemii COVID-19 na działalność administracji podatkowych. Analizując dane porównawcze przedstawione w raporcie z lat 2018-2020, można zaobserwować, że ściągalność dochodów podatkowych netto spadła, zaś zaległości podatkowe istotnie wzrosły (dane dla 58 państw OECD oraz innych gospodarek rozwiniętych i wschodzących). Jednak, mimo utrudnionych warunków spowodowanych pandemią COVID-19, w 2020 r. administracje podatkowe nadal świadczyły wysokiej jakości usługi dla podatników, w tym w wielu przypadkach dostarczając podatnikom szersze środki wsparcia rządowego, a jednocześnie zgromadziły dochody z podatków oszacowane na ok. 12,1 bln EUR.

Raport „Tax Administration 2022” pokazuje również, w jaki sposób pandemia przyspieszyła przejście na usługi cyfrowe w administracjach podatkowych. W 2020 r. odnotowano ok. 30% wzrost kontaktów cyfrowych między urzędnikami podatkowymi a podatnikami w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie w interakcjach urzędników z podatnikami dominuje wykorzystanie kanałów cyfrowych, w tym takich narzędzi jak internetowe konta podatników czy kontakty za pośrednictwem chatbotów. Jest to istotne odejście od modeli dominujących przed pandemią, w których komunikacja podatników z organami podatkowymi odbywała się przede wszystkim za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście poprzez wizyty w urzędzie podatkowym. 

Raport podkreśla trwającą transformację cyfrową obejmującą administracje podatkowe na całym świecie, której celem jest automatyzacja weryfikacji przestrzegania przepisów podatkowych przez podatników w coraz szerszym zakresie i dalsze zmniejszanie obciążeń administracyjnych dla setek milionów podatników. W raporcie wskazano również, w jaki sposób administracje podatkowe zmieniają swoje modele operacyjne w zakresie miejsca pracy po pandemii. Wiele administracji podatkowych dostosowuje funkcjonujące od lat praktyki zarządzania zasobami ludzkimi opracowane z naciskiem na pracę biurową, aby uwzględnić rozpowszechniony dziś, bardziej kompleksowy hybrydowy model pracy, pomagając zapewnić większą elastyczność pracownikom, przy jednoczesnym dalszym świadczeniu wysokiej jakości usług dla podatników.

 

Źródło: https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-23077727.htm