Aktualności

Podręcznik ws wielostronnych MAP i APA

Nowy podręcznik OECD do wielostronnych procedur MAP i APA

Paulina Karniej-Kmita

1 lutego 2023 r. OECD opublikowała podręcznik postępowania w przypadku wielostronnych wzajemnych porozumień (MAP) i uprzednich porozumień cenowych (APA) – „Manual on the Handling of Multilateral Mutual Agreement Procedures (MAPs) and Advance Pricing Arrangements (APAs)” (dalej jako: Podręcznik MoMA).

Podręcznik MoMA stanowi efekt prac Forum on Tax Administration (FTA) – ciała działającego od 2002 r. przy OECD, zrzeszającego komisarzy podatkowych z ponad 50 rozwiniętych i wschodzących gospodarek z całego świata, których celem jest dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń i opracowywanie nowych rozwiązań dla bardziej efektywnej działalności administracji podatkowych.

Podręcznik MoMA ma służyć jako przewodnik po wielostronnych procedurach MAP i APA. Dostarcza administracjom podatkowym i podatnikom podstawowych informacji na temat funkcjonowania takich procedur i sugeruje różne podejścia oparte na istniejących praktykach stosowanych w ramach procedur MAP i APA w państwach reprezentowanych przez członków FTA. 

Podobnie jak w przypadku podręcznika „Bilateral Advance Pricing Arrangement Manual” opublikowanego przez OECD w 2022 r. (szczegóły na ten temat w poście z 12.10.2022 r.: https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/podrecznik-oecd-ws-dwustronnych-apa), praca nad Podręcznikiem MoMA jest efektem uzgodnień z pierwszego Tax Certainty Day (16 września 2019 r.) zorganizowanego przez OECD Forum on Tax Administration. W trakcie Tax Certainty Day zidentyfikowano potrzebę zbadania możliwości wykorzystania na większą skalę wielostronnych procedur APA i MAP jako narzędzia służącego do szerszego zapewnienia przewidywalności w traktowaniu podatkowym transakcji międzynarodowych. W tym celu utworzono grupę fokusową złożoną z 19 jurysdykcji, których doświadczenia z przeprowadzania wielostronnych procedur MAP i APA posłużyły do przygotowania Podręcznika MoMA.

Podręcznik MoMA składa się z następujących sekcji:

- Wprowadzenie: W tej części zawarto opis projektu, którego efektem jest publikacja Podręcznika MoMA, wskazano wyzwania, które zazwyczaj pojawiają się w wielostronnych procedurach MAP i APA oraz zaprezentowano podsumowanie doświadczeń członków grupy fokusowej z wielostronnych procedur MAP i APA na podstawie przeprowadzonej ankiety.

- Podstawa rozpatrywania wielostronnych spraw MAP i APA: Ta sekcja zawiera wytyczne w zakresie definicji sprawy wielostronnej („multilateral case”,), podstaw prawnych rozpatrywania spraw wielostronnych, wniosku składanego w sprawach wielostronnych oraz związku między dostępem do procedur wielostronnych a minimalnym standardem Action 14 projektu BEPS.

- Aspekty proceduralne do uwzględnienia w sprawach wielostronnych: Ta sekcja zawiera wskazówki w zakresie nawiązywania kontaktu z innymi jurysdykcjami w sprawach wielostronnych, możliwych podejść do dyskusji, koordynacji kwestii proceduralnych, trybów dyskusji, interakcji dostępnych krajowych środków odwoławczych lub procedur z procedurami wielostronnymi, wdrożenia wyników porozumień wynikających z procedur wielostronnych, postępowania arbitrażowego w przypadku braku porozumienia MAP, jak również praw i obowiązków oraz roli podatnika.

- Przykłady spraw wielostronnych: Szereg reprezentatywnych, uproszczonych przykładów transakcji, w przypadku których wykorzystanie procedur wielostronnych przyniosłoby korzyści.

- Wzorcowy harmonogram dla typowej sprawy wielostronnej: Orientacyjny harmonogram dla każdego etapu wielostronnej procedury MAP lub APA zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku MoMA.

Pełny tekst Podręcznika MoMA dostępny jest pod poniższym linkiem.

 

Źródło: https://www.oecd.org/tax/oecd-releases-manual-on-the-handling-of-multilateral-mutual-agreement-procedures-and-advance-pricing-arrangements-pursuant-to-tax-certainty-agenda.htm