Aktualności

Projekt GloBE w wykazie prac legislacyjnych RM

Projekt nowelizacji wdrażający globalny minimalny podatek dochodowy

Zespół CASP

W dniu 27 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pojawiła się informacja o projekcie ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-opodatkowaniu-wyrownawczym-jednostek-wchodzacych-w-sklad-grup-miedzynarodowych-i-krajowych

Projekt ten ma implementować do polskiego systemu prawnego regulacje Dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 328 z 22.12.2022). Dotyczy to globalnego podatku minimalnego, który zapobiegać ma unikaniu opodatkowania przez największe przedsiębiorstwa międzynarodowe (o skonsolidowanych przychodach pow. 750 mln EUR), poprzez przenoszenie dochodów do jurysdykcji o preferencyjnych systemach podatkowych.

Szerzej o globalnym minimalnym podatku dochodowym (GLoBE) pisaliśmy tutaj:

- https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/kolejne-wytyczne-oecd-ws-globe

- https://casp.sgh.waw.pl/blog/globe-vs-camt

- https://casp.sgh.waw.pl/blog/rozbrajanie-beps-20-filar-ii

- https://casp.sgh.waw.pl/blog/nowe-ramy-miedzynarodowego-opodatkowania

Zgodnie z treścią komunikatu, największe grupy przedsiębiorstw, zarówno międzynarodowe, jak i krajowe, będą musiały każdego roku sprawdzać, czy ich efektywny poziom opodatkowania dochodu w poszczególnych jurysdykcjach nie jest niższy niż 15%. Jeśli tak, będą musiały zapłacić podatek wyrównawczy (ang. top-up tax), który zrówna ich obciążenie podatkowe z minimalnym poziomem. Wprowadzany projektem system globalnego podatku minimalnego przewidziany w projekcie obejmuje trzy mechanizmy poboru podatku wyrównawczego:

- globalny podatek wyrównawczy pobrany w ramach zasady włączenia dochodu do opodatkowania (IIR) – zasadniczo nakłada on obowiązek zapłacenia odpowiedniego podatku wyrównawczego na jednostkę dominującą najwyższego szczebla w grupie. Te przepisy obejmą jednostki dominujące najwyższego w Polsce, które są polskimi rezydentami podatkowymi;

- podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR) – nakłada obowiązek zapłacenia podatku wyrównawczego na jednostki z grupy znajdujące się w danej jurysdykcji, w sytuacji gdy jednostka dominująca ma siedzibę w państwie, w którym nie wprowadzono  IIR;

- kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy (QDMTT) – podatek wyrównawczy pobierany będzie w Polsce w sytuacji w której w oparciu o inne regulacje podatkowe, efektywny podatek płacony przez daną grupę w Polsce będzie wynosił mniej niż 15%. Pobór tego podatku powinien zapewnić, że mechanizm włączenia dochodu do opodatkowania (IIR) nie obejmie dochodów kwalifikowanych opodatkowanych w ramach QDMTT. Tym samym, QDMTT ma gwarantować, że podatek minimalny trafi do polskiego fiskusa, a nie do zagranicznego.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r. Projekt ma zostać poddany konsultacjom publicznym w najbliższym czasie.